Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opinia zabezpieczająca X

III SA/Wa 1352/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-09

oraz przeznaczonego do prowadzenia działalności gospodarczej przez wspólników, ale również wybór formy prawnej pozwalającej na organicznie odpowiedzialności za zaciągnięte...
przedsiębiorstwa na rynku nieruchomości, poprzez wybór formy prawnej pozwalającej nie tylko na oddzielenie własności aktywów od majątku osób fizycznych, ale przede wszystkim...

III SA/Wa 3012/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-07-29

zwolnienia z poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych oddala skargę. Złożonym w dniu 13 lipca 2020 r. wnioskiem P. Sp. z o.o. z siedzibą w W. (dalej...
prawnych od odsetek wypłacanych na podstawie umowy pożyczki zawartej w dniu 16 stycznia 2020 r. na rzecz podatnika P. S.A.R.L. z siedzibą od dnia 1 listopada 2020 r...

II FSK 1261/21 - Wyrok NSA z 2022-01-11

co do zastosowania przepisu prawa materialnego art. 119a § 1 O.p. w zw. z art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz...
pierwszej instancji oraz o zasądzenie od strony przeciwnej na rzecz organu kosztów postępowania kasacyjnego, w tym kosztów zastępstwa prawnego według norm przepisanych...