Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłaty administracyjne X
  • Symbol

II GSK 37/05 - Wyrok NSA z 2005-04-20

nieupoważnioną jest niezasadny., Odnosząc się do kwestii umorzenia postępowania z powodu braku po stronie gminy interesu prawnego WSA uznał, iż Minister Środowiska umarzając...
jest, iż interes faktyczny gminy w tej sprawie polega na uzyskaniu jak najwyższych dochodów z tytułu opłat eksploatacyjnych oraz że posiada interes prawny...

III SA/Lu 82/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-05-15

wniósł o oddalenie lub odrzucenie skargi z uwagi na fakt, że J. W. nie ma interesu prawnego, który mógłby zostać przedmiotową uchwałą naruszony., Wojewódzki Sąd...
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.), zgodnie z którym każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą...

II OSK 132/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-27

administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.) uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich...
oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym...

II OSK 1783/07 - Wyrok NSA z 2009-01-13

. Wspomniana jednostka, jako osoba prawna, może być stroną tego postępowania i wówczas organy ją reprezentujące będą broniły jej interesu prawnego, korzystając z gwarancji...
indywidualnych adresatów. Tak rozumiany interes nie jest jednakże w żadnym wypadku tożsamy z pojęciem interesu prawnego występującym na gruncie art. 28 k.p.a. i art. 50 § 1 ustawy...

I SA/Gl 572/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-10-04

W. wezwała Radę Miejską do usunięcia naruszenia interesu prawnego dokonanego podjętą przez Radę uchwałą w sprawie opłaty od posiadania psów na 2010 r. podnosząc...
W. , pod względem obciążenia tą opłatą. Wzywający oświadczyli, że posiadają interes prawny w rozstrzygnięciu wezwania ponieważ są właścicielami psów., Uchwałą...

I SA/Rz 475/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-08-30

normatywnych, czego zakazuje rozporządzenie., Uzasadniając istnienie po swojej stronie interesu prawnego we wniesieniu skargi skarżąca zaznaczyła, że Prezydent Miasta R., wydając...
interesu prawnego skarżącej., Z ostrożności procesowej, na wypadek nieodrzucenia przez Sąd skargi Spółki, Prezydent Miasta R. wniósł o oddalenie jej skargi, wskazując...

II OSK 119/11 - Wyrok NSA z 2012-04-11

. nie wskazała z czego wywodzi swój interes prawny w domaganiu się wydania decyzji ustalającej wysokość opłaty planistycznej, zaś w trakcie rozprawy przed sądem...
wpływów z tytułu jednorazowej opłaty, nie ma jednak w tym zakresie interesu prawnego. Interesu tego nie można w szczególności wywieść z art. 36 ust. 3 ustawy...

I OSK 1042/09 - Postanowienie NSA z 2009-08-19

orzekającego w sprawie o ustalenie jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, nie ma interesu prawnego w rozumieniu art. 50 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia...
niewłaściwe jego zastosowanie, tj. odrzucenie skargi jako niedopuszczalnej z powołaniem się na brak interesu prawnego skarżącej., Powołując się na wymienione podstawy...

I GSK 3388/18 - Wyrok NSA z 2019-01-23

po swojej stronie interesu prawnego do wniesienia skargi spółka zaznaczyła, że Prezydent Miasta Rzeszowa, wydając [...] marca 2017 r. decyzję, nakładającą na nią karę...
spółki do zapłaty kary pieniężnej, a zatem w tym zakresie spółka nie ma interesu prawnego do zaskarżenia uchwały., W ocenie Sądu nie są również zasadne argumenty spółki...

III FSK 3441/21 - Wyrok NSA z 2021-12-08

skargi, w sytuacji, w której Sąd pierwszej instancji przyjął, iż Skarżący wskazał, że jego interes prawny został naruszony w ten sposób, że w związku z pobytem turystycznym...
narusza jego konkretny interes prawny., Sąd administracyjny może dokonać merytorycznej analizy legalności przepisów prawa miejscowego, wyłącznie po uprzednim zbadaniu...
1   Następne >   +2   +5   +10   46