Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłata targowa X

II FSK 891/05 - Wyrok NSA z 2006-06-20

nie wskazał jednak jaki jego interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone zaskarżoną uchwałą. Również w 'wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa osób trzecich' z dnia 14...
grudnia 2004 r. skierowanym do Rady, a poprzedzającym wniesienie skargi, skarżący radny nie wskazał interesu prawnego ani uprawnienia, które miałyby być naruszone...

I SA/Op 757/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-02-04

przez męża dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej wyczerpuje również wymóg zaistnienia naruszenia jej własnego interesu prawnego w rozumieniu art. 101 ustawy z dnia...
, ze względu na brak po jej stronie własnego interesu prawnego., 2. Skarga do Sądu., 2.1. Przedmiotowa uchwała stała się przedmiotem skargi wniesionej do Wojewódzkiego Sądu...

III SA/Wa 3142/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-31

, reprezentująca siebie lub grupę mieszkańców, która ma interes prawny lub której uprawnienie zostało naruszone. Pokreślił, że za podstawę ustalenia istnienia legitymacji...
do wniesienia skargi w oparciu o naruszenie interesu prawnego uznaje się sytuację, w której istnieje możliwość wykazania zindywidualizowanego i skonkretyzowanego interesu...

I SA/Gl 1656/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-10-28

., zatytułowanym 'Interwencja uboczna po stronie skarżącej, K.K. - właściciel A w Z. wniósł o uchylenie w całości decyzji Kolegium z dnia [...], gdyż ma w tym interes prawny...
[...] nr [...] dotyczy jego interesu prawnego (art. 33 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r., poz. 270...

II FSK 566/10 - Wyrok NSA z 2011-09-20

skargi poprzedziło wezwanie do usunięcia naruszenia interesu prawnego, złożone w dniu 12 czerwca 2009 r. do Rady m.st. Warszawy, stosownie do treści art. 101 ust. 1...
lub grupę mieszkańców, która ma interes prawny lub której uprawnienie zostało naruszone., Pokreślił, że za podstawę ustalenia istnienia legitymacji do wniesienia skargi...

II OSK 119/11 - Wyrok NSA z 2012-04-11

. nie wskazała z czego wywodzi swój interes prawny w domaganiu się wydania decyzji ustalającej wysokość opłaty planistycznej, zaś w trakcie rozprawy przed sądem...
wpływów z tytułu jednorazowej opłaty, nie ma jednak w tym zakresie interesu prawnego. Interesu tego nie można w szczególności wywieść z art. 36 ust. 3 ustawy...

II FZ 2079/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-23

Samorządowego Kolegium Odwoławczego. W piśmie z 24 lipca 2014 r. wnioskodawca wyjaśnił, że zaskarżona decyzja narusza jego interes prawny, ponieważ zniechęca...
, aby miał on interes prawny w wyniku tego postępowania - w istocie rzeczy argumentacja ta dotyczy jego interesu faktycznego., W zażaleniu na powyższe postanowienie wnioskodawca podniósł...

II FSK 77/15 - Wyrok NSA z 2016-05-05

do wniesienia skargi, jeżeli uchwała ta nie narusza prawem chronionego interesu prawnego lub uprawnienia skarżącego. Zatem skarżący składając skargę w trybie art. 101 u.s.g....
musi wykazać, że w konkretnym wypadku istnieje związek pomiędzy jego własną, prawnie gwarantowaną sytuacją, a zaskarżoną uchwałą. Dopiero naruszenie interesu prawnego...

I SA/Lu 167/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-06-22

, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych...
prawnego (legitymacji materialnej) oraz przez wskazanie podmiotów, które mimo braku takiego interesu są uprawnione do wniesienia skargi (legitymacji formalnej)., Zatem...

I SA/Rz 852/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-12-10

na placu GS w P. i w związku z tym jest zobowiązany do uiszczania opłaty w wysokości określonej przez Radę w zaskarżonej uchwale. Posiada więc interes prawny...
stawek nie jest obiektywnie uzasadnione, występuje znacząca dysproporcja w wadze interesów prawnych przedstawianych przez strony, a nierówność którą wprowadza uchwała...
1   Następne >   +2   +5   9