Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłata skarbowa X

I SA/Lu 368/02 - Postanowienie NSA oz. w Lublinie z 2002-09-12

Interes prawny musi wynikać z konkretnego przepisu prawa, który odnosi się do uprawnień lub obowiązków danego podmiotu. Oznacza zatem istnienie związku między sferą...
Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368/ uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy kto ma w tym interes prawny, prokurator. Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja...

FSK 2021/04 - Postanowienie NSA z 2005-08-23

jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie, albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Natomiast zgodnie...
nie wynika, by strona musiała mieć interes prawny, wymaga jedynie by skarga dotyczyła działania lub bezczynności organu, zatem nie można odnosić per analogiam komentarzy...

III SA/Wa 175/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-12-02

§ 1 Ordynacji podatkowej jest podatnik, płatnik, inkasent lub ich następca prawny, a także osoby trzecie, o których mowa w art. 110-117, które z uwagi na swój interes...
prawny żądają czynności organu podatkowego, do której czynność organu podatkowego się odnosi lub której interesu prawnego działanie organu podatkowego dotyczy...

II OSK 2048/17 - Wyrok NSA z 2019-06-19

dotyczące zarządzenia zostały przez sąd administracyjny merytorycznie rozpoznane, musi zostać naruszony interes prawny skarżącego. W ten sposób wyłączone spod kontroli...
jedynie potencjalnego zagrożenia interesu prawnego., Sąd pierwszej instancji uznał, że podmiot skarżący wykazał, że zaskarżone zarządzenie narusza jego interes prawny...

III SA 762/94 - Wyrok NSA z 1994-10-21

ze zm./ i ta sama osoba jest stroną w postępowaniu w sprawie opłaty skarbowej w rozumieniu art. 28 Kpa. Jej to bowiem interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie...
Kpa. Jej to bowiem interesu prawnego lub obowiązku dotyczy to postępowanie., Nie uiszczona w terminie opłata skarbowa staje się zaległością podatkową w rozumieniu art. 19...

SA/Rz 592/95 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1996-05-23

ma przymiot strony, ponieważ przyszła decyzja będzie dotyczyła jego interesu prawnego. uchyla zaskarżoną decyzję. Decyzją z dnia 17 stycznia 1995 r. Izba Skarbowa w K...
będzie dotyczyła jego interesu prawnego. Z tych też powodów Sąd zgodnie z art. 207 par. 1 i 2 pkt 2 Kpa w związku z art. 68 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie...

III SA 629/93 - Wyrok NSA z 1993-09-03

ochrony prawnej ich interesów. W związku z powyższym odwołanie przysługuje każdemu, kto twierdzi, że decyzja dotyczy jego interesu prawnego lub nakłada na niego obowiązek...
bowiem nieostatecznej decyzji organu I instancji nie jest przesłanką umożliwiającą umorzenie postępowania odwoławczego wszczętego przez stronę o sprzecznych interesach...

I SA/Wr 3169/00 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2003-05-23

osób mających interes prawny w sprawie, organ podatkowy w przypadku wszczęcia postępowania na wniosek jednej z nich powinien w stosunku do pozostałych wszcząć...
. W razie stwierdzenia, że w danej sprawie występuje więcej osób mających interes prawny w sprawie, organ podatkowy w przypadku wszczęcia postępowania na wniosek jednej...

II SA/Sz 438/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-02-26

M.P. będącego właścicielem nieruchomości, na której znajdowały się wydobyte przez skarżącą kopaliny złoża [...]., M.P nie posiadał interesu prawnego w postępowaniu...
strony. Aby posiadać przymiot strony musiałby wykazać interes prawny w danym postępowaniu lub w żądaniu dokonania czynności przez organ. Pojęcie zaś interesu prawnego...

I SA/Gd 1368/97 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1999-06-23

podatkowi skieruje decyzję. Każdy z podatników ma przymiot strony, ponieważ jego interesu prawnego przyszła decyzja będzie dotyczyć /art. 34 Kpa/. Solidarność dotyczy...
cel. Pożyczka zawierana jest w interesie biorącego pożyczkę a depozyt nieprawidłowy w interesie składającego., Decyzją z dnia 14 lipca 1997 r. Izba Skarbowa w B...
1   Następne >   +2   +5   +10   23