Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie zażalenia X
  • Skarżony
  • Symbol

II GZ 46/20 - Postanowienie NSA z 2020-02-20

z [...] maja 2019 roku, a tym samym prowadzone postępowanie wpływa w sposób bezpośredni na interes prawny wnioskodawcy, co uzasadnia jego udział w tym postępowaniu...
na prawach strony., W ocenie WSA w Warszawie M. P. nie wykazał swojego interesu prawnego do występowania w charakterze uczestnika postępowania na prawach strony...

II GZ 47/20 - Postanowienie NSA z 2020-02-20

z [...] maja 2019 roku, a tym samym prowadzone postępowanie wpływa w sposób bezpośredni na interes prawny wnioskodawcy, co uzasadnia jego udział w tym postępowaniu...
na prawach strony., W ocenie WSA w Warszawie P. C. nie wykazał swojego interesu prawnego do występowania w charakterze uczestnika postępowania na prawach strony...

V SA/Wa 1032/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-28

prawny w rozstrzygnięciu tej sprawy'. Wyjaśnił, że ww. spółka poczyniła już pewne nakłady związane z zatrudnieniem skarżącego, a zatem wynik sprawy dotyczy jej interesu...
znaczne nakłady związane z zatrudnieniem cudzoziemca. Tym samym oczywistym jest, że spółka jako pracodawca ma interes prawny w rozstrzygnięciu sprawy, a ponadto...

V SA/Wa 1033/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-28

prawny w rozstrzygnięciu tej sprawy'. Wyjaśnił, że ww. spółka poczyniła już pewne nakłady związane z zatrudnieniem skarżącego, a zatem wynik sprawy dotyczy jej interesu...
znaczne nakłady związane z zatrudnieniem cudzoziemca. Tym samym oczywistym jest, że spółka jako pracodawca ma interes prawny w rozstrzygnięciu sprawy, a ponadto...

IV SA/Gl 1044/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-07-15

przesłanki określone w art. 33 § 2 p.p.s.a., bowiem wynik postępowania nie dotyczy interesu prawnego tych organizacji sprawa stanowiąca przedmiot rozpoznania nie dotyczy...
interesu prawnego tych organizacji, jak również sprawa nie dotyczy zakresu ich statutowej działalności., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył, co następuje...

I OSK 202/17 - Postanowienie NSA z 2017-04-21

zaskarżalnym na podstawie art. 101 ustawy o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 446) zwanej dalej u.s.g., Skarżący stwierdzili, że ich interes prawny do zaskarżenia...
zarządzenie narusza ich interes prawny. Taki właśnie interes istniejący już w dniu wydawania zaskarżonego zarządzenia został naruszony, gdyż ingeruje ono bezpośrednio...

I SA/Lu 601/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2006-01-25

, poz. 1270 ze zm./ - uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie...
jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym. Stosownie natomiast do ( 2 art...

II SA/Wr 57/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-03-04

o bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości wskazanej w zarządzeniu., Odnosząc się do kwestii naruszenia przez zaskarżone zarządzenie interesu prawnego skarżącego, wskazano...
a jego interesem prawnym zachodzi bezpośredni i realny związek. Zarządzenie to pozbawia skarżącego możliwości wzięcia udziału w przetargu nieruchomości, która ze względu na fakt...

I OZ 1027/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-07

w całości., Gmina K. w odpowiedzi na zażalenie wniosła o jego odrzucenie, z uwagi na brak interesu prawnego po stronie Powiatu K. - jako organu, który wydał w sprawie decyzję...
, czy Powiat K., jako organ wydający w niniejszej sprawie decyzję w pierwszej instancji, ma interes prawny w przedmiotowym postępowaniu sądowoadministracyjnym, który czyni...

I SA/Wa 2973/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-18

sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony., Z powyższego przepisu wynika, że sam fakt uczynienia przez organ danego podmiotu...
jest bowiem, aby posiadał on w tym postępowaniu interes prawny. Jest to o tyle istotne, że podmiot taki będzie miał prawo do składania w postępowaniu sądowym wniosków...
1   Następne >   +2   +5   +10   38