Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi kasacyjnej X
  • Skarżony
  • Symbol

II OSK 1683/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-28

do lokalu, ze względu na brak interesu prawnego nie mogą być uznawane za strony postępowania o wymeldowanie. Postępowanie w sprawie wymeldowania (usunięcia z ewidencji...
), do których należy zaliczyć właściciela lokalu. Właściciel dla ochrony swoich prywatnych interesów prawnych ma drogę postępowania cywilnego, która służy do doprowadzenia do usunięcia...

II OSK 3831/19 - Postanowienie NSA z 2020-01-08

jest ten podmiot, który wykaże związek pomiędzy chronionym przez przepisy prawa materialnego interesem prawnym a zaskarżona decyzją. Musi to być interes własny, indywidualny...
i wynikający z konkretnego przepisu prawa powszechnie obowiązującego. Sąd zaznaczył, że w orzecznictwie przyjmuje się, że interes prawny wywodzony jest z przepisu prawa...

I OSK 1461/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-27

, którego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy sprawa, lecz występuje w jako organ administracji publicznej na mocy przyznanych ustawowo kompetencji. Organ rozstrzygający...
instancji. Sąd zważył także, że gdy organ jest jednocześnie organem jednostki samorządu terytorialnego, interes prawny w zaskarżeniu orzeczenia organu II instancji mogłaby mieć...

I OSK 3888/18 - Postanowienie NSA z 2018-11-23

do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności...
, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym. Natomiast w myśl art. 50 § 2 p.p.s.a uprawnionym do wniesienia...

I OSK 2725/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-27

w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi jej interesu prawnego do zaskarżenia decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2012 r., np. poprzez nadesłanie...
, które by to potwierdziły. Jednocześnie J.K. wywodzi swój interes prawny w sprawie z umowy darowizny z dnia 2 marca 2010 r., Uzasadniając powyższe orzeczenie Sąd I instancji wskazał...

OSK 245/04 - Wyrok NSA z 2004-05-18

założenia, że skarżąca nie ma przymiotu strony w rozumieniu art. 28 kpa, gdyż brak po jej stronie interesu prawnego do żądania stwierdzenia nieważności wyżej...
, że skarżąca nie ma interesu prawnego, wnosi o zmianę zaskarżonego wyroku i uchylenie decyzji Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, względnie uchylenie tego wyroku...

VII SA/Wa 795/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-21

w pierwszej instancji odwołanie służy jedynie stronie postępowania, stosownie zaś do art. 28 kpa, stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie...
albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek., Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądów administracyjnych, które niniejszy skład...

I OZ 1085/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-04

Miasta R. nie ma interesu prawnego we wnoszeniu przedmiotowej skargi kasacyjnej., W uzasadnieniu zażalenia podkreślono, iż skarga kasacyjna złożona została przez Skarb...
powiatu ma niewątpliwie interes prawny we wniesieniu skargi na decyzję uszczuplającą zasób nieruchomości Skarbu Państwa, którymi dotychczas gospodarował' . W ocenie...

II OZ 111/14 - Postanowienie NSA z 2014-02-06

także uczestnikowi postępowania, jeżeli tylko wynik takiego postępowania dotyczy jego interesu prawnego. Podniesiono, iż skarżący K.K. nigdy nie otrzymał postanowienia Sądu...
przezeń interesu prawnego w sprawie. Uprawnienie do wniesienia skargi do sądu administracyjnego przez podmiot będący stroną wiąże się bowiem z posiadaniem interesu prawnego...

II OSK 2543/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-16

wyjaśnienia wskazanych przez niego okoliczności jednocześnie wezwał wnioskodawcę do wykazania i udokumentowania interesu prawnego umożliwiającego uznanie go za stronę...
Sulechów dotyczy jego interesu prawnego ponieważ jest on właścicielem działek znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowej instalacji w związku z czym został...
1   Następne >   +2   +5   +10   37