Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich X

III FSK 4874/21 - Wyrok NSA z 2024-01-11

, inkasent lub ich następca prawny, a także osoba trzecia, o której mowa w art. 110-117c która z uwagi na swój interes prawny żąda czynności organu podatkowego...
, do której czynność organu podatkowego się odnosi lub której interesu prawnego działanie organu podatkowego dotyczy'., W ocenie Skarżącego działanie organu określającego wysokość...

I SA/Wr 915/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-05-11

, a w konsekwencji ma on interes prawny w rozstrzygnięciu niniejszej sprawy;, 3) art. 121 § 1 O.p., poprzez uchylanie się organów podatkowych od działania zmierzającego do wyjaśnienia...
, gdyż dotyczy to jego interesu prawnego. W ocenie Pana G. K. zasady tej nie wypełnia informacja, że wobec Pana M. Ż. toczyło się osobne postępowanie., W kwestii trzeciego...

I SA/Lu 321/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-10-27

ustawowego obowiązku przez skarżącego jako członka zarządu spółki 'A' miało ten skutek, że interes prawny wierzycieli - w tym przypadku wierzyciela podatkowego - został...
istotnie naruszył interes prawny wierzyciela podatkowego., Z kolei obecnie skarżący nie potrafi wskazać organowi majątku spółki 'A' pozwalającego na wyegzekwowanie...

III SA/Wa 111/22 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2022-09-23

ściśle związanych z osobą zmarłego, chyba że udział w sprawie zgłasza osoba, której interesu prawnego dotyczy wynik tego postępowania., Przedmiotem niniejszego...
z osobą zmarłego (art.124 § 1 pkt 1 in fine i § 3 P.p.s.a.). Postępowanie sądowe po śmierci strony może się bowiem dalej toczyć wyłącznie z udziałem następców prawnych...

I SA/Gl 1683/22 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2023-03-23

, określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego., Jednym z wymogów dotyczących każdego pisma w postępowaniu sądowym jest - zgodnie z art. 46 § 1 pkt 4 p.p.s.a. - podpis...
może być między innymi adwokat lub radca prawny, jednakże na mocy art. 37 § 1 p.p.s.a. pełnomocnik obowiązany jest przy pierwszej czynności procesowej dołączyć do akt sprawy...

III FSK 879/22 - Wyrok NSA z 2023-04-24

a nie osoby trzeciej, w tym przypadku członka zarządu spółki. Interes prawny członka zarządu jest chroniony poprzez wskazanie wyczerpującego katalogu okoliczności...
od lipca do listopada 2015 r. Jako podstawę prawną rozstrzygnięcia Sąd I instancji wskazał art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami...

III FSK 880/22 - Wyrok NSA z 2023-04-24

, w tym przypadku członka zarządu spółki. Interes prawny członka zarządu jest chroniony poprzez wskazanie wyczerpującego katalogu okoliczności, których zaistnienie skutkuje brakiem...
r. Jako podstawę prawną rozstrzygnięcia Sąd I instancji wskazał art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz...

III FSK 881/22 - Wyrok NSA z 2023-04-24

od grudnia 2015 r. do listopada 2016 r. Jako podstawę prawną rozstrzygnięcia Sąd I instancji wskazał art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu...
) zasądzenie na rzecz strony zwrotu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa prawnego., Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje., Skarga kasacyjna...

III FSK 479/22 - Wyrok NSA z 2023-04-24

jest ochrona interesów wierzyciela a nie osoby trzeciej, w tym przypadku członka zarządu spółki. Interes prawny członka zarządu jest chroniony poprzez wskazanie wyczerpującego...
za zaległości spółki z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za miesiące od grudnia 2015 r. do lipca 2016 r. Jako podstawę prawną...

III FSK 882/22 - Wyrok NSA z 2023-04-24

a nie osoby trzeciej, w tym przypadku członka zarządu spółki. Interes prawny członka zarządu jest chroniony poprzez wskazanie wyczerpującego katalogu okoliczności...
i czerwiec 2015 r. Jako podstawę prawną rozstrzygnięcia Sąd I instancji wskazał art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi...
1   Następne >   +2   +5   +10   26