Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich X

I SA/Wr 915/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-05-11

, a w konsekwencji ma on interes prawny w rozstrzygnięciu niniejszej sprawy;, 3) art. 121 § 1 O.p., poprzez uchylanie się organów podatkowych od działania zmierzającego do wyjaśnienia...
, gdyż dotyczy to jego interesu prawnego. W ocenie Pana G. K. zasady tej nie wypełnia informacja, że wobec Pana M. Ż. toczyło się osobne postępowanie., W kwestii trzeciego...

I SA/Lu 321/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-10-27

ustawowego obowiązku przez skarżącego jako członka zarządu spółki 'A' miało ten skutek, że interes prawny wierzycieli - w tym przypadku wierzyciela podatkowego - został...
istotnie naruszył interes prawny wierzyciela podatkowego., Z kolei obecnie skarżący nie potrafi wskazać organowi majątku spółki 'A' pozwalającego na wyegzekwowanie...

III SA/Wa 111/22 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2022-09-23

ściśle związanych z osobą zmarłego, chyba że udział w sprawie zgłasza osoba, której interesu prawnego dotyczy wynik tego postępowania., Przedmiotem niniejszego...
z osobą zmarłego (art.124 § 1 pkt 1 in fine i § 3 P.p.s.a.). Postępowanie sądowe po śmierci strony może się bowiem dalej toczyć wyłącznie z udziałem następców prawnych...

III FSK 1515/21 - Wyrok NSA z 2022-11-03

pozwoliło zasadnie przyjąć, że wniosek o ogłoszenie upadłości spółki nie został złożony we właściwym czasie, określonym przez ustawodawcę, z istotnym naruszeniem interesu...
prawnego jej wierzycieli; a obecnie nie jest możliwe ustalenie majątku spółki pozwalającego na wyegzekwowanie omawianych zaległości podatkowych w znacznej części., Skargę...

III FSK 1527/21 - Wyrok NSA z 2022-11-03

, że wniosek o ogłoszenie upadłości spółki nie został złożony we właściwym czasie, określonym przez ustawodawcę, z istotnym naruszeniem interesu prawnego jej wierzycieli...
przyjęcie, iż ta norma prawna znajduje zastosowanie w sprawie niniejszej, pomimo że źródłem odpowiedzialności skarżącej jest decyzja podatkowa określająca zobowiązania...

III FSK 1528/21 - Wyrok NSA z 2022-11-03

, że wniosek o ogłoszenie upadłości spółki nie został złożony we właściwym czasie, określonym przez ustawodawcę, z istotnym naruszeniem interesu prawnego jej wierzycieli...
przyjęcie, iż ta norma prawna znajduje zastosowanie w sprawie niniejszej, pomimo że źródłem odpowiedzialności skarżącej jest decyzja podatkowa określająca zobowiązania...

III FSK 1586/21 - Wyrok NSA z 2022-11-24

organu nie może odbywać się z pominięciem strony, która domaga się od sądu ochrony swojego interesu prawnego. Takie działanie sądu, powodujące izolację jednej ze stron...
publicznoprawny jednostki, której sytuacja prawna musi być kształtowana wyłącznie przez przepisy nowe, aktualne dla jej nowo kształtowanej sytuacji prawnej;, - art. 116 § 1...

III FSK 488/21 - Wyrok NSA z 2022-04-27

zobowiązanych solidarnie do uregulowania zaległości podatkowych spółki wynikających z tego samego tytułu prawnego, ale również decyzja powinna być rezultatem jednego...
R. S., niepowiadomienie strony oraz uniemożliwienie wypowiedzenia się co do materiału dowodowego i zgłaszania wniosków dowodowych, co spowodowało naruszenie interesu...

I SA/Rz 480/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-12-01

oraz nie mogą wywrzeć skutków prawnych. W aktach sprawy brak jest zaświadczenia z dnia 10 kwietnia 2017 r. w którym jako to twierdzi organ kurator miało prawo reprezentować...
procesowego czy też materialnego w stopniu uzasadniającym wyeliminowanie jej z obiegu prawnego., Podkreślenia przy tym wymaga, że Sąd będąc związany granicami sprawy...

III FSK 2143/21 - Wyrok NSA z 2022-03-22

ochrony prawnej ich interesów. Charakter prawny funkcji członka zarządu wiąże się ze zwiększonym zakresem odpowiedzialności, w tym za skutki działania kierowanej spółki...
spółki w podatku dochodowym od osób prawnych., Sąd pierwszej instancji za istotę sporu w rozpoznawanej sprawie wskazał ocenę zasadności orzeczenia o solidarnej...
1   Następne >   +2   +5   +10   15