Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona zwierząt X

II OSK 2776/13 - Wyrok NSA z 2015-06-18

stanowi bezpośrednie naruszenie interesu prawnego skarżącego Stowarzyszenia. Ponadto wskazano, że skarżące Stowarzyszenie posiada prawo do opiniowania projektu programu opieki...
m.in. organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy może być źródłem interesu prawnego...

II SA/Rz 633/13 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2013-09-04

, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej...
popularis, zatem do jej wniesienia nie legitymuje ani sprzeczność z prawem zaskarżonej uchwały, ani też stan zagrożenia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia (por. wyrok...

II SA/Rz 544/13 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2013-09-04

ten stanowi, że każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej...
nie ma charakteru actio popularis, zatem do jej wniesienia nie legitymuje ani sprzeczność z prawem zaskarżonej uchwały, ani też stan zagrożenia naruszenia interesu prawnego...

II SA/Wr 265/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-06-28

doręczenia przedmiotowej decyzji odwołującej się mimo tego, że jako dostarczającą objęte decyzją mięso posiada interes faktyczny i prawny w tym aby bronić jakości mięsa...
w związku z zagrożeniem jego niewprowadzenia do obrotu jako zagrażającego dla zdrowia publicznego. Odwołująca się wskazując na naruszenie jej interesu prawnego stwierdziła...

II SA/Rz 463/13 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2013-08-08

. 147 § 1 Ppsa)., W niniejszej sprawie skarga została wniesiona na podstawie art. 101 Usg. Przepis powyższy stanowi następująco: 'Każdy, czyj interes prawny...
nie legitymuje ani sprzeczność z prawem zaskarżonej uchwały, ani też stan zagrożenia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 12...

II SA/Wr 637/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-01-10

. Zarówno bowiem analiza akt sprawy jak i argumentacji odwołania prowadzi do wniosku, że nie ma ona własnego interesu prawnego w kwestionowaniu decyzji organu pierwszej instancji...
ich właściciel. W myśl bowiem art. 28 K.p.a. stroną postępowania jest każdy podmiot, który ma interes prawny, przy czym interes ten musi wynikać z przepisu prawa...

II OPS 2/19 - Uchwała NSA z 2020-02-24

., Według pierwszego ze stanowisk brak jest interesu prawnego organizacji społecznej w postępowaniu z art. 7 ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt. Stanowisko to zostało...
się własnym interesem prawnym. Przepis art. 7 ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt jest przepisem prawa materialnego, który przyznaje jednostce (w którym to pojęciu mieści...

IV SA/Wa 3320/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-08

obecnie postanowieniem z dnia [...] października 2017 r. GLW umorzył postępowanie wszczęte zażaleniem Spółki, stwierdzając nieposiadanie przez zainteresowaną interesu prawnego...
r., będącą przedmiotem postępowania nadzorczego, (-) w/w decyzja nie dotyczyła interesu prawnego Spółki, (-) brak jest przepisów prawa przyznających podmiotowi...

II SA/Łd 931/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-12-05

jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek, co w tym przypadku miało...
nie jest również organizacja społeczna., Kolegium stwierdziło, że przyjmując pogląd przeciwny należałoby przyjąć, że skoro uprawnienie strony legitymującej się własnym interesem prawnym...

II SA/Lu 218/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-06-20

. Jeżeli ze złożonego odwołania wynika w sposób nie budzący wątpliwości, że wnoszący nie ma w sprawie interesu prawnego, organ odwoławczy w formie postanowienia stwierdza...
niedopuszczalność odwołania. W razie jednak gdy ustalenie interesu prawnego wymaga podjęcia czynności dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym, nie można przyjąć...
1   Następne >   +2   +5   +10   18