Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona zdrowia X
  • Symbol

II OSK 601/12 - Wyrok NSA z 2012-05-23

. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.). Zgodnie z przepisem art. 87 ust. 1 ustawy każdy, czyj interes prawny lub uprawnienia zostały...
administracyjnego., Legitymacja skargowa została oparta na subiektywnym przekonaniu danej osoby, iż został naruszony jej interes prawny lub uprawnienie, co oznacza...

II GSK 1698/17 - Wyrok NSA z 2019-02-19

referencyjnymi produktami leczniczymi albo jednocześnie odpowiednikami referencyjnych produktów leczniczych., Interes prawny w postępowaniu o stwierdzenie nieważności decyzji...
ten obrót. Ponadto skarżąca swój interes prawny wywodziła z art. 10 ust. 1 oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz...

IV SA/Po 19/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-04-11

, iż skarżący nie posiada legitymacji do wniesienia skargi., Organ wskazał, iż legitymację do złożenia skargi oparto na kryterium interesu prawnego, co oznacza, że ze skargą...
może wystąpić, co do zasady, podmiot, który wykaże związek między chronionym przez przepisy prawa materialnego interesem prawnym, a aktem lub czynnością organu administracji...

VI SA/Wa 1819/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-12-08

do wniesienia skargi została uregulowana w art. 50 p.p.s.a. Na gruncie art. 50 § 1 p.p.s.a. ukształtował się pogląd, że sformułowanie 'każdy, kto ma w tym interes prawny...
' nie ogranicza kręgu podmiotów uprawnionych, Z powyższego wynika wprost zależność legitymacji do wniesienia skargi od posiadania interesu prawnego, który w postępowaniu...

VI SA/Wa 1818/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-12-08

do wniesienia skargi została uregulowana w art. 50 p.p.s.a. Na gruncie art. 50 § 1 p.p.s.a. ukształtował się pogląd, że sformułowanie 'każdy, kto ma w tym interes prawny...
' nie ogranicza kręgu podmiotów uprawnionych, Z powyższego wynika wprost zależność legitymacji do wniesienia skargi od posiadania interesu prawnego, który w postępowaniu...

VII SA/Wa 1763/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-05

określa, iż stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek...
, [...] przysługuje przymiot strony postępowania, a dokonując oceny interesu prawnego oparł się na orzecznictwie administracyjnym, przepisach prawa wspólnotowego oraz przepisach...

II OSK 2334/11 - Wyrok NSA z 2012-03-13

.) każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone przepisem aktu prawa miejscowego, wydanym w sprawie z zakresu administracji publicznej, może - po bezskutecznym...
Województwa Mazowieckiego narusza interes prawny organizacji związkowych, które wniosły skargę, a tym samym uznanie, że organizacje te miały legitymację skargową w przedmiotowej...

II GSK 951/09 - Wyrok NSA z 2010-11-26

nieważności istnienie interesu prawnego połączono z powoływaniem się na art. 28 k.p.a., 10 letni okres wyłączności danych rejestracyjnych, art. 43 w związku z art. 23 i art. 24...
do twierdzenia o posiadaniu przez wnioskującą o stwierdzenie nieważności spółkę interesu prawnego zdefiniowanego w art. 28 k.p.a. Co do ochrony know-how organ zaznaczył...

III SAB/Wr 5/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-05-24

2004 r. organ ten uznał żądanie spółki za nieuzasadnione., Według skargi, niedokonanie przez Radę Powiatu G. czynności nakazanej prawem narusza interes prawny i uprawnienie...
usunięcia stanu niezgodnego z prawem, Rada Powiatu G. wywiodła, że według art. 88 ust. 1 w związku z art. 87 ust. 1 usp, każdy czyj interes prawny lub uprawnienie zostały...

VII SA/Wa 1638/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-10

do wskazania interesu prawnego w rozumieniu art. 28 kpa., Wnioskodawca w piśmie z dnia [...] maja 2005r. uzasadnił swój interes prawny m.in. faktem, iż przysługuje...
czego nie jest uzasadnione wywodzenie interesu prawnego w rozumieniu art. 28 kpa z przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji...
1   Następne >   +2   +5   +10   100