Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona przyrody X
  • Symbol

II SA/Ol 486/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-12-05

, że to na składającym skargę ciąży obowiązek wykazania naruszenia jego interesu prawnego polegające na istnieniu bezpośredniego związku pomiędzy zaskarżoną uchwałą a własną, indywidualną...
własności nieruchomości może uzasadniać w określonych okolicznościach sprawy istnienie interesu prawnego w zaskarżaniu przedmiotowego zarządzenia, jednakże skarżąca...

II OSK 557/17 - Wyrok NSA z 2019-01-29

jak wprowadzanego od lat przez skarżącą do obrotu środka ochrony roślin 'A.'. W przedstawionej sytuacji, zdaniem skarżącej posiada ona interes prawny w rozumieniu art. 28...
osiągnąć. Fakt ten mógłby być z kolei podstawą faktyczną do wystąpienia z roszczeniem cywilnoprawnym wobec uczestnika postępowania czyniąc, w ocenie organu, interes prawny...

II SA/Wr 488/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-03-18

nr [...], nr [...] i nr [...], [...], obręb O., W uzasadnieniu organ stwierdził, że odwołanie jest niedopuszczalne, gdyż jego autor nie posiada interesu prawnego w postępowaniu...
lub uchylenie decyzji. Przywołując art. 28 k.p.a. Kolegium wyjaśniło pojęcie strony postępowania oraz interesu prawnego. Dalej, wskazując na treść art. 83 ust. 1 ustawy...

II SA/Ol 456/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-06-18

przepisu § 143 stosuje się odpowiednio do aktów prawa miejscowego. Końcowo skarżący uzasadnił swój interes prawny do wystąpienia ze skargą na akt prawa miejscowego...
jest każdy, kto ma w tym interes prawny, przy czym interes ten winien wynikać z przepisów prawa materialnego kształtujących sytuację prawną skarżącego. Interes prawny oznacza...

IV SA/Wa 106/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-24

, a nie nawozem, co oznacza że jego wprowadzenie do obrotu winno podlegać innemu reżimowi prawnemu. Z uwagi na ten fakt, A. legitymuje się interesem prawnym do wystąpienia...
. A. uzasadniając interes prawny w rozumieniu art. 28 K.p.a. pokreśliła, że decyzja w sprawie stwierdzenia nieważności pozwolenia będzie miała bezpośredni wpływ na obowiązki...

II SA/Wr 791/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-02-13

i nieskuteczne. Interes prawny skarżącego został więc naruszony w momencie podjęcia uchwały w momencie podjęcia uchwały sprzecznej z przepisami. Ogranicza bowiem możliwości...
nałożone art. 107 dyrektor parku zapobiega naruszeniom prawa. Takie działanie wskazuje na istnienie interesu prawnego, mającego na celu zapobieżenie zjawiskom naruszenia...

II OSK 495/20 - Wyrok NSA z 2020-07-16

obowiązku przeprowadzenia działań naprawczych na przedmiotowych działkach nie będzie generować interesu prawnego zgłaszającego i jednocześnie skarżącego., W skardze...
odwołania od orzeczenia organu administracji publicznej pierwszej instancji tylko stronie postępowania w rozumieniu art. 28 k.p.a., a więc osobie, której interesu prawnego...

II OSK 1456/05 - Wyrok NSA z 2006-05-12

interesu prawnego, niezbędnego, jako przesłanka zaskarżenia uchwały ani przez organizację, której opinii zasięgnięto (zważywszy zwłaszcza na niewiążący charakter opinii...
Wojewódzki stwierdził ponadto, że podstawy wywodzenia interesu prawnego nie może stanowić dla Fundacji także art. 1 ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt, wskazujący zasadę...

II SAB/Rz 48/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-10-28

p.p.s.a., uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz organizacja społeczna...
w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym. Uprawnionym...

II SA/Gl 825/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2019-09-24

., W świetle powyższego Skarżąca posiada zatem interes prawny w zaskarżeniu przedmiotowej uchwały, gdyż wprowadzone jej drodze zakazy do terenu objętego użytkiem ekologicznym...
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Podkreślając, że każdy ma prawo, w granicach określonych ustawą, do ochrony własnego interesu prawnego...
1   Następne >   +2   +5   +10   100