Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona dóbr kultury X

II OSK 2880/12 - Wyrok NSA z 2014-04-25

odwoławczy zaznaczył, że legitymację procesową do udziału w postępowaniu posiada strona, którą w myśl art. 28 k.p.a., jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku...
dotyczy postępowanie, albo kto żąda czynności organu za względu na swój interes prawny lub obowiązek, a także podmiot działający na prawach strony. Z akt sprawy wynika...

OPS 16/98 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1999-07-05

stanowisko Konserwatora Zabytków. Prowadzone w sprawie postępowanie administracyjne dotyczyło interesu prawnego skarżącego, właściwy organ miał obowiązek rozpoznać...
publicznej pierwszej instancji, a więc osobie, której interesu prawnego lub obowiązku dotyczy odwołanie, lub gdy żąda ona od organu czynności ze względu na swój interes prawny...

VII SA/Wa 1913/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-20

, a zdarzenia przyszłe i niepewne nie mogą stanowić o interesie prawnym podmiotu, a jedynie o interesie faktycznym, który nie daje uprawnień strony. Dlatego tez...
prawny w postępowaniu w przedmiocie o wydanie pozwolenia na podział nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków. Interes prawny ma tylko ten, kto posiada tytuł prawny...

VII SA/Wa 1914/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-20

, a zdarzenia przyszłe i niepewne nie mogą stanowić o interesie prawnym podmiotu, a jedynie o interesie faktycznym, który nie daje uprawnień strony. Dlatego tez w konsekwencji...
. ma interes prawny w postępowaniu w przedmiocie o wydanie pozwolenia na podział nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków. Interes prawny ma tylko ten, kto posiada...

VII SA/Wa 216/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-22

jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie, albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Na podstawie art. 36...
interes prawny, a w związku z tym posiada niewątpliwie status strony w niniejszym postępowaniu (zgodnie z art. 28 k.p.a.)., Za błędny uznano pogląd [...] Wojewódzkiego...

II OSK 2942/14 - Wyrok NSA z 2016-08-31

interesu prawnego, a jedynie interes faktyczny., Pismem z dnia 3 września 2013 r. J. S., uzupełniając skargę, podał, że od 2006 r. jest posiadaczem bezumownym części...
nie może być skarżącym. Chodzi tu o taki podmiot, co do którego nie zachodzi potrzeba zbadania, czy posiada on interes prawny we wniesieniu skargi. W związku z tym, że istnienie...

I SA 786/00 - Wyrok NSA z 2001-12-21

art. 28 Kpa stanowi, że stroną jest każdy czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie, albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny...
jakiegokolwiek interesu, lecz musi to być interes prawny, a więc oparty na prawie przy czym to czy interes będący treścią żądania ma charakter prawny, czy tylko faktyczny...

VII SA/Wa 1674/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-11

jej interesu prawnego., J. A. K. nie brał udziału w postępowaniu przed organem i zastosowanie do jego sytuacji procesowej ma przepis art. 33 § 2 p.p.s.a., który stanowi...
prawnego. Postępowanie dotyczy interesu prawnego danej osoby w rozumieniu art. 28 k.p.a. w tym sensie, że w wyniku takiego postępowania wydaje się decyzję, która rozstrzyga...

VII SA/Wa 433/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-12-10

postępowania., W myśl art. 28 K.p.a., stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie, albo kto żąda czynności organu ze względu na swój...
interes prawny lub obowiązek., Jak wyjaśniał to wielokrotnie Naczelny Sąd Administracyjny, szczególnymi cechami interesu prawnego w postępowaniu administracyjnym i w prawie...

II SA/Gd 79/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-07-17

, że jako współwłaściciele nieruchomości ujętej w Gminnej ewidencji zabytków (zwanej dalej GEZ) mają interes prawny w rozumieniu art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym...
, który, w brzmieniu obowiązującym w dacie podejmowania zaskarżonej uchwały przewidywał, że każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem...
1   Następne >   +2   +5   +10   13