Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona środowiska X
  • Symbol

II SA/Bk 740/16 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-12-15

- co nie wyklucza udziału innych podmiotów, pod warunkiem wykazania przez nich swego indywidualnego interesu prawnego w rozumieniu art. 28 k.p.a. Zatem inny, niż inwestor podmiot...
ze względu na jego własny, indywidualny i konkretny, nie ewentualny, interes prawny. Przykładem może być właściciel nieruchomości położonej w zasięgu negatywnego odziaływania...

II OSK 599/13 - Wyrok NSA z 2014-10-23

zaskarżoną decyzją, krąg osób posiadających interes prawny ograniczony jest zasięgiem oddziaływania inwestycji na środowisko. Wnoszący odwołanie mieszkańcy sąsiednich...
prawne, albowiem nie istnieje norma prawa materialnego, z której można by wywodzić interes prawny 'mieszkańców sołectw'. Sołectwo jako jednostka pomocnicza gminy...

II SA/Po 118/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-05-22

, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczyć mogą skutki stwierdzenia nieważności decyzji (w tym przypadku postanowienia), a zatem konieczne jest zbadanie...
jej interesu prawnego w niniejszej sprawie. Zaznaczyła, że był u niej brat (P. F.), który pokazał jej wiele różnych dokumentów, w tym także rysunków związanych z budową...

II SA/Ol 340/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-10-07

, że powołanie się ogólnie na interes prawny wynikający z praw konstytucyjnych i cywilnych, prawa administracyjnego, obrony wolności od oddziaływania nie uzasadnia posiadania...
indywidualnego interesu prawnego w konkretnej sprawie, gdyż o tym, czy jest się stroną postępowania administracyjnego, nie decyduje sama wola, czy subiektywne przekonanie...

IV SA/Wa 1875/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-23

orzeczenie godzące w jej, prawem chronione, interesy poprzez ograniczenie lub uniemożliwienie korzystania z przysługujących jej praw. istotą interesu prawnego...
swoje uprawnienia. Mieć interes prawny w postępowaniu administracyjnym znaczy więc to samo, co ustalić przepis prawa materialnego, na którego podstawie można skutecznie żądać...

II SA/Gd 375/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-12-09

osoba, która mogła być stroną w postępowaniu przed organem pierwszej instancji, czyli osoba, której interesu prawnego lub obowiązku dotyczyło to postępowanie (art. 28 k.p.a....
). Zgodnie z regulacją art. 28 k.p.a., stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój...

IV SA/Wa 1439/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-14

w postępowaniu administracyjnym, a nie wniosła skargi, jeżeli wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony. Wedle...
dotyczy jej interesu prawnego, a także organizacja społeczna (...)., Powyższe przepisy umożliwiają udział w postępowaniu sądowoadministracyjnym innym podmiotom (osobom...

II SA/Gd 377/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-12-09

stanowisko zawarte w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia., Na rozprawie w dniu 9 grudnia 2015 r. pełnomocnik skarżącej oświadczył, że nie zbadano interesu prawnego skarżącej...
, która mogła być stroną w postępowaniu przed organem pierwszej instancji, czyli osoba, której interesu prawnego lub obowiązku dotyczyło to postępowanie (art. 28 k.p.a.). Zgodnie...

II SA/Bk 380/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-10-11

, dlatego, też w sprawie ma zastosowanie przepis art. 28 k.p.a. według którego stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda...
czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Tymczasem, w ocenie Kolegium, odwołujący się nie wykazali swego interesu prawnego w rozumieniu art. 28 k.p.a....

II OSK 1039/09 - Wyrok NSA z 2010-06-29

czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczyć mogą skutki stwierdzenia nieważności decyzji. Zatem konieczne było zbadanie interesu prawnego skarżącego, którego w ocenie...
jego interesu prawnego, w sprawie o stwierdzenie nieważności postanowienia., P.F. wniósł o ponowne rozpatrzenie sprawy i wszczęcie z urzędu postępowania o stwierdzenie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100