Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Oświata X
  • Symbol

I OSK 739/08 - Wyrok NSA z 2008-09-04

przez skarżącego naruszenia przedmiotową uchwałą interesu prawnego lub uprawnienia. Wskazał, że w przedmiotowej sprawie wezwanie do usunięcia naruszenia interesu prawnego skarżącego...
ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002r. Nr 153, zpo.1270 ze zm.), jakie prawo lub interes prawny naruszone zostały zaskarżonymi uchwałami...

II SA/Wa 1117/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-08

, że zasadą jest brak możliwości dochodzenia przez jednostkę samorządu terytorialnego jej interesu prawnego (brak legitymacji procesowej) w postępowaniu administracyjnym...
, nie czyniąc przy tym żadnych rozważań na temat interesu prawnego po stronie wnioskodawcy, co w konsekwencji doprowadziło do bezpodstawnej odmowy wszczęcia postępowania...

I OSK 1209/13 - Wyrok NSA z 2013-10-01

innych uchwał, w stosunku do których stwierdzono nieważność., W uzasadnieniu skargi wyjaśnili, że ich interes prawny w zaskarżeniu uchwały wynika z tego, że dokonanie...
przedmiotowej uchwały., W odpowiedzi na skargę Rada Gminy Hanna wniosła o jej oddalenie, argumentując, że skarżący nie wykazali w ogóle interesu prawnego i w związku z tym istnieją...

I OSK 1210/13 - Wyrok NSA z 2013-10-01

oświaty., W uzasadnieniu skargi wyjaśnili, że ich interes prawny w zaskarżeniu uchwały wynika z tego, że dokonanie przekazania Szkoły wpłynie ujemnie na zakres uprawnień...
o jej oddalenie, argumentując, że skarżący nie wykazali w ogóle interesu prawnego i w związku z tym istnieją podstawy do uznania skargi za bezzasadną., Wojewódzki Sąd...

III SA/Gd 299/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-07-04

interes prawny w zaskarżeniu wyżej wskazanej uchwały., J. C. wskazała ponadto, że w podstawie prawnej kwestionowanej uchwały organ powołał jedynie art. 18 ust. 1 ustawy...
Rada Miasta wniosła o jej odrzucenie, względnie oddalenie., Uzasadniając wniosek o odrzucenie skargi Rada wskazała, że skarżąca nie ma interesu prawnego warunkującego...

II SA/Sz 850/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-03-19

, z tego powodu ma interes prawny w złożeniu skargi. Ponadto, jej syn do czerwca 2007 r. uczył się w tej szkole i w roku szkolnym 2006/2007 uczęszczał do klasy trzeciej,, a obecnie...
wobec braku wykazania przez skarżącą naruszenia zaskarżoną uchwałą interesu prawnego lub uprawnienia., Wskazał, że zgodnie z art. 101 ustawy o samorządzie gminnym...

III SA/Lu 22/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-04-10

o jej oddalenie., W uzasadnieniu organ podniósł, że skarżący nie ma interesu prawnego we wniesieniu skargi na zarządzenie Nr [...], ponieważ skarżący wywodzi swój interes...
. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.). Zgodnie z powołanym przepisem każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie...

III SA/Lu 507/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-01-14

zewnętrznym (osobom fizycznym lub prawnym), o ile uczęszcza do nich mniej niż 70 uczniów., W uzasadnieniu wyjaśnił, że interes prawny do wystąpienia ze skargą wynika...
z rezygnacją gminy z wykonywania jej ustawowych zadań godzi bezpośrednio w interes prawny uczniów i ich rodziców., W odpowiedzi na skargę Rada Gminny [...] wniosła...

III SA/Lu 483/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-12-10

podmiotom zewnętrznym (osobom fizycznym lub prawnym) o ile uczęszcza do nich mniej niż 70 uczniów., W uzasadnieniu wyjaśniła, że interes prawny do wystąpienia ze skargą...
jej ustawowych zadań godzi bezpośrednio w interes prawny uczniów i ich rodziców., W odpowiedzi na skargę Rada Gminny wniosła o jej oddalenie. W uzasadnieniu organ wyjaśnił, że uchwała...

I OSK 1187/13 - Wyrok NSA z 2013-10-02

prawa., Dodatkowo podniesiono, iż uchwała ta narusza interes prawny Miasta i Gminy P., gdyż ingeruje w sferę kompetencyjną zastrzeżoną wyłącznie dla Miasta i Gminy P...
skarżącego wskazujący na naruszenie uprawnienia oraz interesu prawnego Miasta i Gminy P. polegającego na wyłącznej kompetencji do zawierania porozumień w zakresie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100