Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nieruchomości X
  • Skarżony
  • Symbol

I OPS 1/22 - Uchwała NSA z 2022-06-30

. 735, z późn. zm.); 2. Źródłem interesu prawnego, o którym mowa w art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego, jest norma prawa powszechnie obowiązującego, a nie skutki...
i wypłaty odszkodowania z tego tytułu na rzecz skarżącej Spółki oznacza, że skarżąca posiada interes prawny dotyczący postępowania w tym zakresie i winna zostać uznana...

OSK 682/04 - Wyrok NSA z 2005-03-08

z przeznaczeniem budynku trwa nadal., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał skargę za zasadną stwierdzając w pierwszym rzędzie, iż E. K. ma interes prawny...
budynku, ma interes prawny, ale także użytkownik wywodzący swój tytuł z cywilnoprawnej umowy użytkowania oraz ograniczonych praw rzeczowych do gruntu, wynikających...

I OSK 1276/21 - Postanowienie NSA z 2021-10-06

zbadania legalności uchwały poprzedzającej rozporządzenie innym udziałem w nieruchomości, przysługującym innym podmiotom, nie dotyczy bowiem jego interesu prawnego...
., Sąd I instancji stwierdził, że skarżący nie może zatem skutecznie wywodzić naruszenia interesu prawnego z tego, że nie zgadza się z zajęciem nieruchomości...

I OSK 1578/21 - Wyrok NSA z 2022-10-06

stanowiącego, że stroną [postępowania administracyjnego] jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu...
na swój interes prawny lub obowiązek. Kluczową kwestią w niniejszej sprawie jest zatem ocena zastosowania art. 28 kpa wobec osoby będącej adresatem decyzji Prezydenta m.st....

I SA/Wa 71/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-08-19

i Gospodarki Morskiej podnosząc, iż brak było podstaw do oceny, że skarżącej nie przysługuje interes prawny w rozumieniu art. 28 k.p.a. do bycia stroną na gruncie niniejszego...
. nr [...] wchodzi w skład uwłaszczonej nieruchomości, to skarżąca posiadała interes prawny w żądaniu stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej zarówno w dacie...

I OSK 2575/14 - Wyrok NSA z 2015-02-10

wskazując, że oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej 'Rozstaje', której członkiem jest skarżąca, nie wpływa na interes prawny...
przez skarżącego, że uchwała narusza jego interes prawny lub uprawnienie., Sąd, analizując okoliczności przedstawione w skardze, uznał, że skarżąca nie spełniła wymogu art. 101 ust.1...

I OSK 2574/14 - Wyrok NSA z 2015-02-10

oraz narusza interes prawny i ekonomiczny skarżącej i innych członków Spółdzielni Mieszkaniowej '[...]'. Podniosła, że przeznaczenie nieruchomości stanowiącej...
, że oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej '[...]', której członkiem jest skarżąca, nie wpływa na interes prawny skarżącej., Na rozprawie...

II SA/Bd 216/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-04-02

z uwagi na brak interesu prawnego skarżącego., Postanowieniem z dnia 9 lipca 2012r., sygn. akt II SA/Bd 266/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy odrzucił...
powyższe postanowienie. W uzasadnieniu NSA podkreślił, że skarżący swój interes prawny wywodzi z umowy dzierżawy zawartej w dniu 7 grudnia 2011 r. wobec tego Sąd...

II SA/Sz 481/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-11-18

wnioskodawców, ich interes prawny wynika z okoliczności, że są właścicielami nieruchomości sąsiedniej w stosunku do działki, która uległa podziałowi. Ponadto zabudowaną...
z dnia [...]r., wobec tego nie mogą być również stronami w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji podziałowej. Nie wykazali swojego interesu prawnego, co skutkuje odmową...

II SA/Lu 475/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-09-30

umorzyło uznając, że wnoszący odwołanie członkowie spółdzielni nie mają interesu prawnego do występowanie w sprawie podziału nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym...
jest każdy czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. O tym zatem...
1   Następne >   +2   +5   +10   100