Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nadzór budowlany X

II OSK 3003/12 - Wyrok NSA z 2014-05-21

), nie podlegają rozpatrzeniu w trybie administracyjnym. Pozostają w kompetencji sądów cywilnych. Stąd uznano, iż G. B. nie wykazała interesu prawnego, który stanowiłby legitymację...
zażalenia G. B., utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie. W uzasadnieniu podzielił stanowisko organu pierwszej instancji o braku po jej stronie interesu prawnego...

II OSK 537/17 - Wyrok NSA z 2019-01-25

swoje dotychczasowe stanowisko., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargę uznając, że po stronie skarżącej brak jest interesu prawnego do jej wniesienia. Według Sądu...
I instancji zgodnie z art. 50 § 1 p.p.s.a., uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw...

VII SA/Wa 2206/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-03-05

innego lokalu, zagrażającymi zdrowiu ludzi, ma interes prawny w żądaniu wszczęcia postępowania, w przedmiocie nałożenia obowiązku usunięcia nieprawidłowości na podstawie art...
. Mają one na celu zweryfikowanie, czy wnioskodawcy w konkretnej sprawie przysługuje interes prawny, a zatem czy uciążliwość, na którą powołuje się skarżący w rzeczywistości istnieje...

VII SA/Wa 2272/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-20

w postępowaniu administracyjnym jest art. 28 K.p.a., stanowiący, że stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku postępowanie dotyczy...
, albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek., W doktrynie i orzecznictwie powszechnie wskazuje się, iż posiadanie interesu prawnego w danej...

VII SA/Wa 1520/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-11-17

wspólnota- może mieć interes prawny wywiedziony z, art. 28 k.p.a. do występowania jako strona. Organ odwoławczy stwierdził jednak, że Z. K. nie posiada interesu prawnego...
, że nie posiada ona interesu prawnego w przedmiotowej sprawie oraz doprowadziło do braku merytorycznego rozpoznania sprawy i jej rozstrzygnięcia co do istoty;, -art. 71 a ust...

VII SA/Wa 1334/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-11-17

, iż określony lokator -inaczej niż cała wspólnota- może mieć interes prawny wywiedziony z art. 28 k.p.a. do występowania jako strona. Organ odwoławczy stwierdził...
jednak, że Z. K. nie posiada interesu prawnego w przedmiotowej sprawie. Jej nieruchomość nie pozostaje bowiem w obszarze oddziaływania obiektu stanowiącego przedmiot niniejszego...

II OSK 2544/16 - Wyrok NSA z 2018-10-17

z dnia [...] lutego 2014 r., które to postępowanie następnie umorzył decyzją z dnia [...] maja 2015 r. uznając, iż skarżący nie ma interesu prawnego w sprawie. Po ponownym...
., Uzasadniając powyższą decyzję organ stwierdził, że kwestią kluczową jest ustalenie posiadania przez skarżącego interesu prawnego, zatem czy może być stroną wszczętego...

II SA/Kr 1770/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-02-06

postępowania wyjaśniającego, to nie ma podstaw do odmowy wszczęcia postępowania., Stroną w rozumieniu art. 28 k.p.a. jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy...
postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Zasadnicze znaczenie dla ustalenia czy konkretny podmiot jest stroną...

II OSK 1347/08 - Wyrok NSA z 2009-09-03

administracji, na terenie którego planowana jest inwestycja. W piśmie procesowym z dnia 8 maja 2008 r. [...] Sp. j. wskazała na brak interesu prawnego w sprawie po stronie Gminy...
Gmina nie legitymuje się interesem prawnym we wniesieniu skargi, nadto nie brała ona udziału jako strona w postępowaniu administracyjnym. Sąd ten powołując się na zawartą...

II OSK 516/11 - Wyrok NSA z 2012-06-26

Budowlanego podnosząc, że posiada on interes prawny w niniejszej sprawie, albowiem ściana rozbieranego budynku jest położona w granicy jego nieruchomości. Wydanie decyzji...
stosowanie przepisu art. 28 k.p.a., tak jak na przykład ma to miejsce w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę ( art. 28 ust.2 Prawa budowlanego). Zatem interes prawny L. M...
1   Następne >   +2   +5   +10   100