Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Mienie zabużańskie X

I SA/Wa 2402/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-07-12

w postępowaniu, bowiem posiadanie przez współwłaścicieli oraz spadkobierców interesu prawnego w postępowaniu o potwierdzenie prawa do rekompensaty jest niewątpliwe...
także jej interesu prawnego. Ponadto skład siedmiu sędziów wskazał na celowość załatwiania sprawy o potwierdzenie prawa do rekompensaty jednym rozstrzygnięciem., Jednakże...

I SA/Wa 2401/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-07-12

, a nie od czynności procesowych podejmowanych poza jej wiedzą będzie zależało rozstrzygnięcie dotyczące także jej interesu prawnego. Ponadto skład siedmiu sędziów wskazał na celowość...
., sygn. akt I OSK 2072/11). W powyższej uchwale Naczelny Sąd Administracyjny wskazał także, że posiadanie przez współwłaścicieli oraz spadkobierców interesu prawnego...

I SA/Wa 2727/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-18

. do wyjaśnienia z czego O. M. wywodzi swój interes prawny w sprawie oraz czy należy do ustawowego kręgu spadkobierców po E. M. oraz M. Z., gdyż w odwołaniu...
z [...] listopada 2016 r. wywodził swój interes prawny w sprawie z tego, że jego dziadek O. M. był jednym ze spadkobierców S. M., co w toku postępowania okazało się niezgodne z prawdą...

I OSK 702/20 - Wyrok NSA z 2020-10-06

administracyjnego również w stosunku do wszystkich pozostałych uprawnionych w rozumieniu art. 3 ustawy zabużańskiej wyrażono pogląd, iż każdy ze współuprawnionych ma interes prawny...
, a nie od czynności procesowych podejmowanych poza jej wiedzą, będzie zależało rozstrzygnięcie dotyczące także jej interesu prawnego. W uchwale tej zwrócono uwagę...

I OSK 140/17 - Wyrok NSA z 2018-11-29

k.p.a., Organ błędnie zatem przyjął, że skarżąca nie ma interesu prawnego (art. 28 k.p.a.) w sprawie wznowienia postępowania w przedmiocie wniosku o potwierdzenie prawa...
, bowiem posiadanie przez współwłaścicieli oraz spadkobierców interesu prawnego w postępowaniu o potwierdzenie prawa do rekompensaty jest niewątpliwe. Jeśli zaś tak zawiadomiona...

I OSK 2442/16 - Wyrok NSA z 2018-02-16

, że spadkobiercy S.M. nie mieli interesu prawnego dającego im uprawnienie do kwestionowania decyzji z 1967r., W rezultacie zatem Sąd zaakcentował, że - badając legalność decyzji...
do określonych adresatów, to należałoby zadać pytanie, skąd wywodzili oni w tym przypadku interes prawny do wystąpienia z przedmiotowym wnioskiem...

I OSK 1920/15 - Wyrok NSA z 2017-12-06

wnioski i wykazali swój interes prawny w sposób należyty, jak i poprzez zaniechanie ustalenia kręgu osób zainteresowanych udziałem w sprawie., W odpowiedzi na skargę...
prawnych współwłaścicieli pozostawionego majątku., Minister Skarbu Państwa, decyzją z dnia [...] października 2014 r., nr [...] ([...]) utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję...

I OSK 2808/17 - Wyrok NSA z 2019-09-24

okaże się, że interes prawny w sprawie mają inne jeszcze osoby, obowiązkiem organu jest zawiadomienie tych osób o wszczęciu postępowania. Obowiązek ten wynika z art. 61 § 4...
, a wyrok ten wydany został w następującym stanie faktycznym i prawnym., Zaskarżoną decyzją, Minister Skarbu Państwa utrzymał w mocy decyzję Wojewody [...] z [...] września...

I SA/Wa 1765/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-05-24

przedmiotu, rozumianego jako interesy prawne lub obowiązki oraz tego samego stanu prawnego w niezmienionym stanie faktycznym sprawy nowej oraz poprzedniej, rozstrzygniętej...
., Decyzja Ministra została wydana w poniższym stanie faktycznym i prawnym sprawy., W dniu 11 lipca 2003 r. W. O. wniósł do Urzędu Miasta K. o wydanie decyzji potwierdzającej...

I OSK 1395/20 - Wyrok NSA z 2020-09-09

oświadczenia jest możliwe po wszczęciu postępowania, a obowiązkiem organu jest zawiadomienie osób mających interes prawny, innych niż wnioskodawca, o wszczęciu postępowania...
nie wystąpiły przesłanki normatywne dla złożenia oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli na podstawie przepisów K.c. Wreszcie zdaniem skarżącej...
1   Następne >   +2   4