Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty sądowe X
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Kr 492/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-05-18

Powiatowego w M., dnia [...] kwietnia 2006 r.)., Skarżący wskazał, iż kwestionowana uchwała narusza jego interes prawny, a naruszenie polega na tym, że w sposób sprzeczny...
planu., Organ odniósł się także do twierdzeń skargi o naruszeniu przedmiotową uchwała interesu prawnego skarżącego. Organ podniósł, iż planowanie przestrzenne z reguły...

VII SA/Wa 1677/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2022-09-13

w wysokości 300 zł (potwierdzenie uiszczenia wpisu k.52)., W uzasadnieniu skargi (odnosząc się do wykazania przysługującemu skarżącemu interesu prawnego/legitymacji...
stała się faktycznie nieruchomość skarżącego. Wskazał, że naruszenie interesu prawnego wyraża się w tym, że zaskarżona uchwała w dacie jej podjęcia naruszyła istotę...

IV SA/Wr 393/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-06-21

do art. 50 p.p.s.a. uprawnionym do wniesienia skargi do sądu administracyjnego jest każdy, kto ma w tym interes prawny Postępowanie sądowo-administracyjne oparte...
jest bowiem na zasadzie skargowości. Z kolei w myśl art. 90 ust. 1 u.o.s.w. każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone przepisem aktu prawa miejscowego...

IV SA/Gl 863/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-12-04

:, Stosownie do treści art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały...
.), zwanej dalej w skrócie P.p.s.a. sąd odrzuca skargę, jeżeli interes prawny lub uprawnienie wnoszącego skargę na uchwałę lub akt, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 5 i 6...

II SA/Wr 626/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-12-14

, jeżeli wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego, a także organizacja społeczna, o której mowa w art. 25 § 4, w sprawach innych osób, jeżeli sprawa dotyczy...
prawnego nie znajduje zatem uzasadnienia w brzmieniu art. 33 § 2 P.p.s.a. Dla osób, których interes prawny lub uprawnienie zostało naruszone uchwałą (zarządzeniem, aktem...

II SA/Po 835/20 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2021-08-04

naruszeniu zasady proporcjonalności wyrażonej w art. 8 k.p.a. i art. 31 ust. 3 Konstytucji. Dodatkowo podniósł, że interes prawny strony uzasadnia żądanie takiego...
w brzmieniu obowiązującym do dnia [...] maja 2017 r. stanowił, że każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętym przez organy...

II SA/Po 554/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-07-21

prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób...
dla ochrony ich interesu prawnego. Druga kategoria to podmioty instytucjonalne, którym zostało przyznane prawo do wniesienia skargi w cudzej sprawie, ze względu...

I SA/Ol 251/19 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2019-05-14

u.s.g. określa podmioty uprawnione do skierowania skargi na akt organu samorządu terytorialnego, jako 'każdego, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone...
, że uchwała w sposób rzeczywisty i bezpośredni narusza jego interes prawny, przez co trzeba rozumieć ograniczenie, zniesienie lub uniemożliwienie realizacji...

VIII SA/Wa 599/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-02-04

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2019 r., poz. 2325, dalej jako: p.p.s.a.), uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny...
do wniesienia skargi (art. 50 § 2 p.p.s.a.)., Interes prawny przejawia się w tym, że określony podmiot ma roszczenie o przyznanie mu uprawnienia lub zwolnienia z nałożonego...

II SA/Po 133/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-04-12

, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach...
dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym. Uprawnionym do wniesienia skargi jest również inny podmiot, któremu ustawy...
1   Następne >   +2   +5   +10   99