Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty postępowania X
  • Symbol

I OSK 1563/20 - Wyrok NSA z 2020-12-15

skargi kasacyjnej wskazano w szczególności, że skarżący kasacyjnie nie posiadał interesu prawnego w przeprowadzeniu postępowania rozgraniczeniowego...
gruntów oraz przy utrzymywaniu stałych znaków granicznych'. W orzecznictwie sądowym powszechnie przyjmuje się, że kryterium 'interesu prawnego' musi dotyczyć interesu...

II SA/Łd 1050/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-11-06

ten stanowi, że każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem, podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji...
skargi. Z przepisu bowiem wynika, że merytoryczne rozpoznanie skargi wniesionej w tym trybie wymaga ustalenia, że postanowienia skarżonej uchwały naruszają interes prawny...

II SA/Rz 1192/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-01-29

zł. Burmistrz podniósł, że interes prawny w ustabilizowaniu granicy pomiędzy działkami mają obydwie strony postępowania rozgraniczeniowego, wobec czego koszty...
po połowie. Skoro pomiędzy stronami zaistniał spór graniczny, to każda ze stron (właścicieli działek objętych rozgraniczeniem) ma interes prawny w jego zakończeniu, a zarazem...

III SA/Lu 428/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-12-19

jego dalszej eskalacji;, d) art. 262 § 1 pkt 2 k.p.a., poprzez brak rozważenia zindywidualizowania interesu prawnego stron w niniejszej sprawie jako przestanki obciążenia...
ze stwierdzeniem, że to postępowanie toczy się w interesie każdej ze stron postępowania. Twierdzenie, że interes prawny posiada jedynie strona, która żąda wszczęcia postępowania...

II SA/Łd 205/20 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2020-03-19

przepisy o skardze, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej., Zgodnie z art. 50 § 1 i 2 p.p.s.a., uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny...
, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych...

II SA/Rz 145/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-06-21

w interesie prawnym wszystkich właścicieli, ponieważ granice gruntów stały się sporne. Zdaniem SKO nie można więc twierdzić, że rozgraniczenie nie jest przeprowadzane...
także w interesie właściciela nieruchomości sąsiadującej., W ocenie Kolegium art. 152 k.c. stanowi podstawę materialno-prawną rozstrzygnięcia o kosztach rozgraniczenia także wówczas...

III SA/Lu 153/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-09-19

przy rozgraniczeniu gruntów oraz przy utrzymywaniu stałych znaków granicznych. W uzasadnieniu uchwały podniesiono, że kryterium 'interesu prawnego', o jakim mowa w art 262 § 1...
pkt 2 k.p.a. dotyczy interesu prawnego jednostki, który musi być własny, indywidualny i oparty o konkretny przepis prawa powszechnie obowiązującego. Zatem uznać należy...

III SA/Lu 253/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-08-03

, podkreślając, że postępowanie rozgraniczeniowe zakończone decyzją z [...] grudnia 2020 r. zostało przeprowadzone w interesie prawnym wszystkich jego uczestników., W wyniku...
się w interesie każdej ze stron postępowania, nie tylko w interesie wnioskodawcy. W interesie prawnym wszystkich właścicieli leży ustalenie granic sąsiadujących nieruchomości...

III SA/Lu 782/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-06-07

z w art. 152 Kodeksu cywilnego. Ustalenie granic sąsiadujących nieruchomości leży bowiem w interesie prawnym wszystkich właścicieli, gdyż granice gruntów sąsiadujących...
postanowienia w którym obciążono uczestniczkę kosztami postępowania, podczas gdy to nie ona zainicjowała postępowanie w sprawie i to nie ona miała interes faktyczny i prawny...

II SA/Rz 623/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-08-08

stronami zaistniał spór graniczny, to każda ze stron (właścicieli działek objętych rozgraniczeniem) ma interes prawny w jego zakończeniu, a zarazem w ustaleniu przebiegu spornej...
się w jej interesie, gdyż to ona domaga się konkretyzacji swojego interesu prawnego w sprawie, pozostałoby w sprzeczności z pojęciem legitymacji strony w postępowaniu...
1   Następne >   +2   +5   11