Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Komunalizacja mienia X

I OSK 1819/10 - Wyrok NSA z 2011-10-21

jest posiadanie interesu prawnego lub obowiązku związanego z przedmiotem tego postępowania. W art. 28 K.p.a. pojęcie strony powiązane jest wyraźnie z interesem prawnym, tj...
K.p.a., może być wyprowadzone tylko z administracyjnego prawa materialnego stanowiącego podstawę interesu lub obowiązku prawnego. Mieć interes prawny lub obowiązek...

I OSK 644/11 - Wyrok NSA z 2012-04-27

postępowania komunalizacyjnego są Skarb Państwa - jako dotychczasowy właściciel mienia oraz właściwa gmina, ponieważ postępowanie dotyczy wprost interesu prawnego tych podmiotów...
możliwość skutecznego wszczęcia postępowania w trybie nadzoru. O tym czy interes lub obowiązek ma charakter prawny, czy tylko faktyczny przesądza treść przepisów prawa...

I OSK 645/11 - Wyrok NSA z 2012-04-27

komunalizacji, wyklucza możliwość skutecznego wszczęcia postępowania w trybie nadzoru. O tym czy interes lub obowiązek ma charakter prawny, czy tylko faktyczny przesądza treść...
z pojęciem interesu prawnego. Interes faktyczny jest to bowiem stan, w którym dany podmiot wprawdzie jest bezpośrednio zainteresowany rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej...

I SA/Wa 163/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-07-22

, Zgodnie z art. 28 k.p.a. stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój...
interes prawny lub obowiązek. Interes prawny jak i obowiązek wynikają z przepisów prawa materialnego. Warunkiem koniecznym do występowania podmiotu jako strony...

I OSK 190/17 - Wyrok NSA z 2018-11-16

komunalizacyjne nie dotyczyło interesu prawnego osób posiadających przedmiot komunalizacji pod tytułem użytkownika, najemcy, użytkownika wieczystego lub bez tytułu prawnego...
się ze stanowiskiem organu odnośnie braku interesu prawnego do żądania stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnej., Wskazanym na wstępie wyrokiem Wojewódzki Sąd...

I SA/Wa 684/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-05

. Przymiot strony - stosownie do art. 28 k.p.a. - posiada każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój...
interes prawny lub obowiązek., Organ wskazał, iż zarówno w dniu komunalizacji z mocy prawa ([...] maja 1990 r.), jak i na dzień wydania w/w decyzji z dnia [...] maja 1991 r...

I OSK 3473/18 - Wyrok NSA z 2021-02-09

jej interes prawny w sposób bezpośredni. Nieruchomości, których dotyczy zaskarżona uchwała, znajdują się w M. i stanowią od 1990 r. własność Gminy M., a nie jak wskazano...
i właśnie w ten sposób narusza interes prawny tej jednostki samorządowej. Gmina M. jest zatem legitymowana do wniesienia skargi., W ocenie skarżącej, brzmienie art. 18 ust. 2...

I OSK 2768/16 - Wyrok NSA z 2018-11-22

przez powoda interesu prawnego w domaganiu się takiego rozstrzygnięcia. Uzyskanie prawomocnego orzeczenia zgodnego ze złożonym wnioskiem, będzie stanowiło potwierdzenie...
zastosowanie, w sytuacji gdy niedopuszczalne jest powództwo o ustalenie, gdyż strona skarżąca nie ma interesu prawnego w rozumieniu art. 189 kpc;, d) art. 156 § 1 pkt 2 kpa...

I SA/Wa 1550/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-15

skarżący wskazał, że swój interes prawny w kwestionowaniu ww. decyzji wywodzi z faktu, że jest jednym z właścicieli nieruchomości przylegających do działki objętej decyzją...
w dniu [...] maja 1990 r. prawo własności do skomunalizowanego mienia. Postępowanie to nie dotyczy natomiast interesu prawnego osób posiadających przedmiot komunalizacji...

I SA/Wa 2187/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-02

postępowanie uznając, że Skarżący nie ma interesu prawnego we wszczęciu postępowania nieważnościowego. Organ wskazał, że stronami postępowania komunalizacyjnego są Skarb...
, nie można mówić że ma interes prawny we wszczęciu postępowania nieważnościowego., Podkreślił, że w postępowaniu komunalizacyjnym nie jest możliwe wykazywanie prawa zarządu...
1   Następne >   +2   +5   +10   70