Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kodeks wyborczy X

II SA/Po 878/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-03-17

jest również osoba, której interesu prawnego lub uprawnienia dotyczy zarządzenie zastępcze (art. 98a ust. 3 u.s.g.). Zgodnie z art. 98 ust. 1 u.s.g. rozstrzygnięcia organu...
okoliczności w sprawie wcześniej podjętą uchwałę uważa za wiążącą, gdyż w ocenie Rady w odniesieniu do K. M. 'nie zachodzą podstawy prawne do wygaszenia mandatu radnego'. Wobec...

II SA/Po 879/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-01-27

się odpowiednio, z tym że uprawniona do złożenia skargi jest również osoba, której interesu prawnego lub uprawnienia dotyczy zarządzenie zastępcze (art. 98a ust. 3 u.s.g.). Natomiast...
wcześniej podjętą uchwałę uważa za wiążącą; w ocenie Rady, w odniesieniu do R. K., nie zachodzą podstawy prawne do wygaszenia mandatu radnego. Wobec tego Wojewoda...

II SA/Rz 608/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-06-23

, które na mocy art. 98a ust. 3 w zw. z art. 98 ust. 1 u.s.g. - w terminie 30 dni od dnia doręczenia - może być przez osobę której interesu prawnego lub uprawnienia dotyczy...
administracyjna społeczności lokalnych powinna być sprawowana z zachowaniem proporcji między zakresem interwencji ze strony organu kontroli, a znaczeniem interesów...

III OSK 4686/21 - Wyrok NSA z 2022-10-12

zastępcze, które na mocy art. 98a ust. 3 w zw. z art. 98 ust. 1 u.s.g. - w terminie 30 dni od dnia doręczenia - może być przez osobę której interesu prawnego lub uprawnienia...
-II.4131.2.64.2020, w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego., Wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym., Zarządzeniem z 26 lutego 2020 r. Wojewoda...

II SA/Po 717/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-12-08

nieodpłatnych porad prawnych'., Rada Powiatu w dniu [...] kwietnia 2021 r. na podstawie uchwały nr [...] powołała doraźną komisję do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego...
w sprawie wystąpienia przesłanek do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. Na podstawie analizy zgromadzonej dokumentacji - tj.: 1) opinii radcy prawnego Starostwa...

II SA/Op 283/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-11-17

lipca 2020 r., nr [...], stwierdzające wygaśnięcie mandatu radnego R. O. W uzasadnieniu jako podstawę prawną wygaśnięcia mandatu organ nadzoru powołał art. 25b ust. 1 i ust...
do danego typu czynności prawnych dla wszystkich mieszkańców. Uznał jednak, że w analizowanym stanie faktycznym, zawarcie umowy najmu uzależnione było wyłącznie od decyzji...

II SA/Bk 698/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-10-12

z art. 43 cytowanej ustawy, mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych...
gospodarczej na rzecz gminnych jednostek organizacyjnych lub gminnych osób prawnych. W ocenie sądów, wykorzystywaniem mienia gminnego w znaczeniu art. 24f ust. 1 ustawy...

III SA/Łd 507/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-09-14

w niej podstawą prawną., Dokonując kontroli w wyżej zakreślonych granicach sąd stwierdził, że skarga nie zasługiwała na uwzględnienie., Przypomnieć należy, że przedmiotem...
gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego Gminy W., tj. gminy, w której radny uzyskał mandat., Podstawą prawną zaskarżonej uchwały był art. 383 § 1 pkt 5 Kodeksu wyborczego...

II SA/Ke 619/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2020-07-17

prawną adwokata P.K., uchwałę nr 4/2020 Komisji skarg, wniosków i petycji z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego wygaśnięcia mandatu radnego...
wyjaśnień skarżącego;, 5) niedopuszczenie i nie przeprowadzenie dowodów zawnioskowanych, poprzez m.in. odmowę dostarczenia przez skarżącego opinii prawnej (dowód - protokół...

II SA/Bk 728/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-10-28

komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw...
przez niego działalności gospodarczej na rzecz gminnych osób prawnych, np. spółki z o.o., której jedynym wspólnikiem posiadającym całość udziałów jest gmina...
1   Następne >   2