Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kara administracyjna X
  • Symbol

I SA/Po 1062/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-12-18

administracyjnym, a nie wniosła skargi, jeżeli wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony. Natomiast...
administracyjnym, jeżeli wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego, a także organizacja społeczna, o której mowa w art. 25 § 4, w sprawach innych osób, jeżeli sprawa...

II SA/Ol 427/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-07-07

czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Jeśli jednostka, która wniosła odwołanie twierdzi, że zaskarżona decyzja dotyczy jej interesu prawnego...
lub obowiązku, organ odwoławczy ma obowiązek je rozpoznać, ale jeżeli wynik tych czynności wskaże, że podmiot nie posiada w sprawie interesu prawnego lub obowiązku...

II GSK 1142/15 - Wyrok NSA z 2016-12-12

swego interesu prawnego lub obowiązku w rozumieniu art. 28 k.p.a. uzasadniającego jej udział (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 stycznia 2012 r., sygn. akt...
administracyjnego prawa materialnego i stanowią dwa odrębne postępowania. W rezultacie członek zarządu nie posiada interesu prawnego we wzięciu udziału w postępowaniu...

VI SA/Wa 1889/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-19

. do 31 grudnia 2016 r., W myśl art. 28 k.p.a. stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu...
na swój interes prawny lub obowiązek. Jakkolwiek pojęcie interesu prawnego i obowiązku nie zostały zdefiniowane przez ustawodawcę, to w doktrynie i orzecznictwie wskazuje...

II GSK 2682/21 - Postanowienie NSA z 2022-02-01

i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego, chyba że udział w sprawie zgłasza osoba, której interesu prawnego dotyczy wynik tego postępowania., Jak wynika z art. 922 § 1...
do takich sytuacji Sąd musi ocenić, czy w przypadku śmierci skarżącego, będącego adresatem zaskarżonego aktu lub czynności, wynik toczącego się postępowania dotyczy interesu prawnego...

III SA/Gl 1045/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-04-06

tego postępowania w rozumieniu art. 28 kpa. W myśl tego przepisu stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu...
na swój interes prawny lub obowiązek. Kara w wysokości orzeczonej decyzją organu I instancji nie wpłynęła do kasy Miasta w całości. Była to kwota niższa, zatem Miasto...

II OSK 3398/19 - Wyrok NSA z 2020-05-26

Małopolskiego);, 2/ obrazę art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa poprzez przyjęcie, iż Burmistrz Gminy Słomniki miał 'interes prawny' w złożeniu...
tego przepisu, który realizuje zasadę państwa prawnego i służy właściwej realizacji prawa ustawowego oraz ułatwia ochronę słusznych prawnych interesów zainteresowanych...

II GSK 2393/14 - Wyrok NSA z 2016-04-15

w pasie drogowym przez wykonawcę, legitymowanym do ubiegania się o zezwolenie, ze względu na swój interes prawny w wykonaniu własnego zobowiązania, jest również wykonawca...
przyjęcie, że również wykonawca ma interes prawny w uzyskaniu zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, i odrzucenie tym samym wykładni, że interes prawny w uzyskaniu zezwolenia...

III SA/Po 925/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-02-10

, że w sytuacji w której inwestor uzyskał zezwolenie na zajęcie pasa drogowego, a następnie przekroczył termin tego zajęcia, jako podmiot mający własny interes prawny...
ich bowiem we własnym imieniu i na własną rzecz, lecz na zlecenie i w imieniu inwestora, stąd nie posiada w takim postępowaniu interesu prawnego w rozumieniu art. 28 K.p.a. (por. wyrok...

III SA/Po 1776/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-07-03

interes prawny do prowadzenia robót w pasie drogowym, winien on być adresatem decyzji o wymierzeniu kary pieniężnej z tego tytułu. Wykonawca takich robót zazwyczaj...
nie realizuje ich bowiem we własnym imieniu i na własną rzecz, lecz na zlecenie i w imieniu inwestora, stąd nie posiada w takim postępowaniu interesu prawnego w rozumieniu art...
1   Następne >   +2   +5   +10   100