Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Interpretacje podatkowe X

II FSK 1452/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-26

interesu prawnego do jej wniesienia., Pismem z dnia 13 marca 2018 r. spółka, reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, wywiodła skargę kasacyjną do Naczelnego...
P.p.s.a. poprzez ich niezastosowanie, w sytuacji, w której spółka posiadała interes prawny do wniesienia skargi, kiedy to:, a) interpretacja indywidualna wprost postanawia...

II FSK 923/09 - Postanowienie NSA z 2010-10-14

30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), interesu prawnego do zaskarżenia wydanej interpretacji do sądu...
'interpretacyjnego' nie wprowadza., Organ interpretacyjny nie będzie badał więc wprost interesu prawnego danego podmiotu w uzyskaniu dochodzonej przezeń interpretacji...

I FSK 2/12 - Postanowienie NSA z 2012-03-19

podmiotu, to nie dotyczy również jego interesu prawnego w obszarze mogącym być przedmiotem interpretacji prawa. Wynika z tego, zdaniem Sądu, niewątpliwie i jednoznacznie...
z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej P.p.s.a.), interesu prawnego do zaskarżenia...

II FSK 826/13 - Postanowienie NSA z 2015-05-26

, których unormowanie art. 14h do postępowania 'interpretacyjnego' nie wprowadza. Organ interpretacyjny nie będzie badał wprost interesu prawnego danego podmiotu w uzyskaniu...
, które przedstawiany stan faktyczny w jego sprawie omawia. Interes prawny w zakresie prawa podatkowego w podatkowym postępowaniu interpretacyjnym konstytuuje realizacje pochłaniającego...

II FSK 1276/10 - Wyrok NSA z 2012-01-20

interpretacyjny nie będzie badał wprost interesu prawnego danego podmiotu w uzyskaniu dochodzonej przezeń interpretacji, ale tylko: czy jest on 'zainteresowany' w uzyskaniu...
interpretacji, z uwagi na skutki w zakresie odpowiedzialności podatkowej, które przedstawiany stan faktyczny w jego sprawie omawia. Interes prawny w zakresie prawa...

II FSK 2667/10 - Postanowienie NSA z 2012-07-12

interesu prawnego danego podmiotu w uzyskaniu interpretacji, ale tylko: czy jest on 'zainteresowany' w uzyskaniu interpretacji, z uwagi na skutki w zakresie...
odpowiedzialności podatkowej, które omawia przedstawiany w jego sprawie stan faktyczny. Interes prawny w podatkowym postępowaniu interpretacyjnym konstytuuje realizacje pochłaniającego...

I SA/Gl 1445/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-02-11

może wystąpić osoba, która posiada interes prawny, a więc u której wystąpił lub może wystąpić określony stan faktyczny (zdarzenie przyszłe), który może rodzić określone konsekwencje...
odmowy wszczęcia postępowania w odniesieniu do pytań nr 1 i nr 4 strona zanegowała twierdzenie organu I instancji, że nie ma interesu prawnego w uzyskaniu odpowiedzi...

I FSK 1076/15 - Postanowienie NSA z 2017-05-09

do postępowania 'interpretacyjnego' nie wprowadza. Organ interpretacyjny nie będzie badał wprost interesu prawnego danego podmiotu w uzyskaniu dochodzonej przezeń interpretacji...
w jego sprawie omawia. Interes prawny w zakresie prawa podatkowego w podatkowym postępowaniu interpretacyjnym konstytuuje realizacje pochłaniającego go wymogu : ubiegania...

I SA/Ol 729/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-12-11

skutki podatkowe dla każdej z nich. Interes prawny w pozyskaniu stanowiska organu interpretującego przez każdą ze stron stosunku obligacyjnego nie powinien być przez organ...
, który wykaże swój interes prawny w uzyskaniu odpowiedzi na zadane pytanie dotyczące kwestii związanych ze stosowaniem przepisów prawa podatkowego. W piśmiennictwie...

II FSK 1395/19 - Wyrok NSA z 2022-02-23

, inkasent lub ich następca prawny, a także osoba trzecia, która z uwagi na swój interes prawny żąda czynności organu podatkowego, do której czynność organu podatkowego...
się odnosi lub której interesu prawnego działanie organu podatkowego dotyczy. Zdaniem Sądu, pojęcie 'zainteresowanego' jest pojęciem odmiennym od pojęcia 'strona postępowania...
1   Następne >   +2   +5   +10   100