Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inspekcja weterynaryjna X

II SA/Po 1011/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-01-15

powołując się na orzecznictwo sądów administracyjnych wskazała, że w razie gdy ustalenie interesu prawnego wymaga podjęcia czynności dowodowych, to organ tych ustaleń...
nie może dokonywać poza formami postępowania administracyjnego bez zapewnienia udziału podmiotu powołującego się na własny interes prawny. W takim przypadku organ obowiązany...

II OSK 1040/14 - Wyrok NSA z 2016-01-12

ma charter obiektywny, co oznacza, że stroną postępowania nie staje się każdy, kto chce być stroną postępowania, lecz jest nią ten, czyjego interesu prawnego dotyczy...
jakiegoś podmiotu za stronę postępowania oznacza nic więcej jak tylko stwierdzenie (a nie przyznanie), że określony podmiot ma interes prawny. Stanowisko organu...

II SA/Rz 730/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-10-24

, że ma materialno-prawny interes uczestnictwa w danej sprawie. W okolicznościach sprawy wnioskująca Spółka nie wskazała przepisu prawa, który mógłby stanowić podstawę...
rozstrzygnięcia, a w konsekwencji który uprawniałby do żądania podjęcia stosownych czynności przez organ I instancji. Spółka nie wykazała istnienia po jej stronie interesu prawnego...

II SA/Rz 459/13 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-06-16

, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach...
dotyczących interesów prawnych innych osób jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym., W rozumieniu cytowanego przepisu o 'interesie prawnym' można mówić wtedy...

II OSK 903/12 - Wyrok NSA z 2013-09-13

w rozumieniu art. 28 kpa, bowiem w przedmiotowej sprawie mają oni interes faktyczny a nie interes prawny. Postępowanie dotyczyło naruszenia przepisów prawa weterynaryjnego...
zbiorników oraz systematycznego czyszczenia chlewa i wywożenia ściółki przesiąkniętej odchodami., Zdaniem skarżących w świetle tych okoliczności, mają oni interes prawny...

II SA/Łd 868/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-02-26

., W uzasadnieniu strona skarżąca podniosła, że Miasto Ł. jako adresat kwestionowanego rozporządzenia zostało zobowiązane do jego wykonania. Naruszenie jego interesu prawnego...
Lekarz Weterynarii w Ł. wniósł o jej odrzucenie z uwagi na brak naruszenia zaskarżonym rozporządzeniem interesu prawnego lub uprawnienia Miasta Ł., w przypadku braku podstaw...

II SA/Sz 597/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-08-17

z wnioskiem strony żądającej potwierdzenia określonych faktów ze względu na swój interes prawny., W ocenie Spółki, Powiatowy Lekarz Weterynarii nieprawidłowo powołał...
na interes prawny osoby ubiegającej się o zaświadczenie, wynikający bezpośrednio z mocy przepisu prawa materialnego., Strona skarżąca podkreśliła, że w niniejszej sprawie...

II SA/Bk 577/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-12-17

w żywieniu tych zwierząt. Zdaniem organu odwoławczego, skarżący nie wykazali, aby wymieniona decyzja dotyczyła jakiegoś konkretnie oznaczonego ich interesu prawnego...
., Dodać należy, iż szczególnymi cechami interesu prawnego jest bezpośredniość związku pomiędzy sytuacja danego podmiotu, a normą prawa administracyjnego, na której budowany...

II SA/Bk 576/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-12-17

. Zdaniem organu odwoławczego, skarżący nie wykazali, aby wymieniona decyzja dotyczyła jakiegoś konkretnie oznaczonego ich interesu prawnego lub obowiązku. Organ stwierdza...
, iż szczególnymi cechami interesu prawnego jest bezpośredniość związku pomiędzy sytuacja danego podmiotu, a normą prawa administracyjnego, na której budowany jest interes prawny...

II SA/Ke 398/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-07-12

on z urzędu. Brak jest podstawy prawnej aby decyzja taka mogła zostać wydana bezpośrednio na wniosek strony, szczególnie w sytuacji, w której strona ma interes materialny w wydaniu...
decyzji o wyznaczeniu, brak jej jednak interesu prawnego w tym zakresie. Wyznaczając lekarzy weterynarii organ powinien kierować się przede wszystkim potrzebą skutecznej...
1   Następne >   +2   +5   +10   17