Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inspekcja sanitarna X

III SA/Łd 358/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-07-05

. nr [...] [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...]), posiadają interes prawny w powyższej sprawie, a zatem są stroną postępowania., PPIS w [...] odmówił wszczęcia postępowania administracyjnego w powyższej sprawie wydając...
na wadliwym uznaniu, że skarżący jako właściciele działek położonych w sąsiedztwie terenu powiększonego cmentarza nie mają interesu prawnego w żądaniu wydania decyzji...

III SA/Gd 1084/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-03-25

, na którym mężczyzna bez maseczki wnosi walizki, jej zdaniem, do ww. lokalu nr [...]., Wnioskodawczyni wezwana do wykazania interesu prawnego w żądaniu wszczęcia postępowania...
wskazała, że wniosek jest wnioskiem strony z art. 28 k.p.a., a jej interes prawny wywodzi się art.140 i art. 144 kodeksu cywilnego. Wyjaśniła, że turyści korzystający...

II OSK 2879/17 - Wyrok NSA z 2019-10-15

na terenie zlokalizowanego w pobliżu ich nieruchomości cmentarza. W ocenie organów skarżący nie wykazali w sprawie istnienia swojego interesu prawnego., W ocenie Sądu, skarżący...
mają jedynie interes faktyczny, a nie są w stanie wykazać się interesem prawnym w ramach wskazanych zarzutów co do funkcjonowania cmentarza. W niniejszej sprawie...

III SA/Gd 1085/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-03-25

z którego wynika, że postępowanie administracyjne wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu. Wnioskodawczyni nie posiada jednak interesu prawnego lub obowiązku w żądaniu...
wyjaśnienia sprawy, co w konsekwencji spowodowało stwierdzenie, że skarżąca nie posiada interesu prawnego w przedmiotowej sprawie i co doprowadziło do braku merytorycznego...

II SA/Po 422/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-10-08

jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Tym samym 'A' Sp. z.o.o....
, wnosząc odwołanie od decyzji organu I instancji z dnia (...) marca 2010 r. winna wykazać swój interes prawny do jego wniesienia, i tym samym do brania udziału w toku...

III SA/Lu 705/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-03-17

.' osobami prawnymi Kościoła z zastrzeżeniem art. 10 ust. 1, są klasztory. Podniósł, że pojęcie 'interesu prawnego', o którym mowa w art. 28 k.p.a. należy definiować...
tym interesem (lub obowiązkiem), a postępowaniem administracyjnym. Interes prawny pozwalający na uznanie danego podmiotu za stronę postępowania musi być 'własny' to znaczy...

III SA/Łd 80/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-04-12

sierpnia 2017 r. wskazując, że ocena posiadania przez wnioskodawców interesu prawnego, pozwalającego uznać ich za stronę postępowania w sprawie wydania przez organ inspekcji...
z przyczyn podmiotowych uznając, iż wnioskodawcy nie posiadają interesu prawnego w rozumieniu art. 28 k.p.a., a tym samym postępowanie zostało wznowione na wniosek...

III SA/Łd 442/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-09-26

w sytuacji gdy skarżąca posiada interes prawny w wydaniu określonego rozstrzygnięcia w związku z wnioskiem o wszczęcie postępowania;, 3. art. 7 k.p.a., art. 77 § 1 k.p.a....
prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. W utrwalonym orzecznictwie sądów...

II OSK 1407/09 - Wyrok NSA z 2009-11-30

wystarczająco wyjaśniona. W końcowej części uzasadnienia wyroku Sąd wskazał przy tym, że były pracodawca, do której to kategorii należą skarżące, nie ma interesu prawnego...
zasadności skargi, stwierdził, że skutecznie skargę może wnieść jedynie podmiot będący aktualnie pracodawcą strony, bowiem tylko w takiej sytuacji ma interes prawny...

III SA/Lu 668/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-12-03

jest wyłącznie Spółka A. W świetle art. 28 k.p.a. stroną nie jest Spółka B, ponieważ nie ma ona interesu prawnego, a jedynie interes ekonomiczny i finansowy...
, że skarżącej nie przysługuje przymiot strony postępowania ze względu na brak interesu prawnego i w konsekwencji bezpodstawne umorzenie postępowania odwoławczego, w sytuacji...
1   Następne >   +2   +5   +10   99