Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Informacja publiczna X

IV SA/Gl 669/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-09-13

do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach...
dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym (art. 50 § 1 P.p.s.a.), jak również inny podmiot, któremu ustawy...

IV SA/Gl 1105/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-10-27

administracyjnego jest każdy kto ma w tym interes prawny. Podmioty takie mają obowiązek wylegitymować się 'interesem prawnym', który to interes ma, co do zasady...
administracyjnymi. Komentarz, wyd. 4, Warszawa 2011, s. 310). Na możliwość poszukiwania źródeł interesu prawnego w normach prawa procesowego wskazał m.in. SN w uzasadnieniu...

IV SA/Gl 307/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-05-12

kilku współzastosowanych przez Sąd Okręgowy przepisów jest zgodna z Konstytucją o takiej treści, że tylko podmiot wpisany do rejestru ma interes prawny w uczestnictwie w postępowaniu...
skarżącego żądana przez niego informacja publiczna ma charakter prosty i jej udzielenie nie wymaga wykazania szczególnie istotnego interesu prawnego. Do skargi skarżący dołączył...

IV SA/Wr 289/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-07-07

, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa. Tryb udzielania informacji określa ustawa., Aktem prawnym regulującym dostęp do informacji publicznej...
do informacji publicznej ustawodawca sformułował jedną z zasad tej ustawy, że dostęp do informacji publicznej nie jest uzależniony od wykazania interesu prawnego lub faktycznego...

II SAB/Ol 67/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-01-24

stanowiących informację publiczną. Ponadto organ zwrócił się o oddalenie skargi poprzez przyjęcie, że skarżący nie miał interesu prawnego, w rozumieniu przepisu art. 50 § 1...
także należy, że skarżący nie musiał wykazywać przed organem swojego interesu prawnego lub faktycznego w uzyskaniu dostępu do informacji publicznej. Stosownie...

IV SAB/Wr 97/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-11-15

do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego'. Prawo do informacji obejmuje zarówno prawo do uzyskania informacji przetworzonej...
brzmienia art. 2 ust. 2 ustawy - nie musi wykazywać ani interesu prawnego, ani też faktycznego., Wobec powyższego, wniosek o udostępnienie informacji publicznej może przybrać...

II SAB/Bd 41/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-12-06

interes prawny dla dokonania tej czynności, bowiem przedmiot tej sprawy dotyczy kwestii nabycia przez osoby trzecie prawa własności nieruchomości, do której ona sama rości...
takie prawo., Pismem z dnia 3.06.2011 r. Sąd Rejonowy w [...] wezwał wnioskodawczynię o udokumentowanie interesu prawnego (nie była ona bowiem uczestnikiem postępowania...

II SA/Wa 1423/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-06-30

o udostępnienie takiej informacji (art. 22 ust. 1 u.d.i.p.). Podmiot, którego dotyczy wyłączenie informacji publicznej, ma interes prawny w przystąpieniu w charakterze...
, że sąd administracyjny właściwy jest do rozpatrywania wszelkich spraw objętych powołanym aktem prawnym, z wyłączeniem spraw wymienionych w art. 22 u.d.i.p. Zgodnie...

II SA/Go 227/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-06-29

naruszenia prawa lub interesu prawnego. Stosownie do treści art. 49 § 1 p.p.s.a. jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków...

II SA/Gd 512/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-08-02

, ma interes prawny w przystąpieniu w charakterze interwenienta ubocznego po stronie pozwanej. Przy czym powództwo wniesione do sądu powszechnego, po odmowie dostępu...
do informacji publicznej, ze względu na ochronę interesu strony. Powołał się także na wyłączenie zawarte w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie...
1   Następne >   +2   5