Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gry losowe X

V SA/Wa 1751/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-08

[...] lutego 2015 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie, z uwagi na brak interesu prawnego wnioskodawcy; oddala skargę. Przedmiotem skargi...
losowej, zakładu wzajemnego lub jakiejkolwiek innej formy hazardu wymienionej w art. 2 ust. 1-5 u.g.h. Strona wskazała na interes prawny w uzyskaniu przedmiotowego...

V SA/Wa 1499/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-23

postępowaniu, nie jest stroną w rozumieniu art. 133 § 1 o.p. ponieważ nie posiada interesu prawnego, który wynikałby z konkretnego przepisu prawnego., Od postanowienia...
postępowania, z uwagi na wadliwe przyjęcie, że nie legitymuje się on statusem strony postępowania w związku z brakiem indywidualnego interesu prawnego w rozpoznaniu przedmiotowej...

II GSK 445/09 - Postanowienie NSA z 2010-06-01

się ze znaczącymi korzyściami dla budżetu gminy., Skarżąca pismem z dnia [...] sierpnia 2008 r. wezwała Radę Miejską w E. do usunięcia naruszenia interesu prawnego skarżącej...
wywołanego podjęciem powołanej wyżej uchwały. Uchwałą Nr [...] Rady Miejskiej w L. nie uwzględniono wezwania skarżącej do usunięcia naruszeń jej interesu prawnego...

V SA/Wa 1531/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-27

postanowienie z [...] grudnia 2015 r., Zdaniem organu skarżąca spółka nie wykazała w swoim zażaleniu interesu prawnego w przedmiotowej sprawie, wskazując jedynie na fakt...
jednak żadnego konkretnego przepisu prawa, który byłby podstawą do wykazania jej interesu prawnego do wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w przedmiocie stwierdzenia...

VI SA/Wa 1536/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-20

(...), które z uwagi na swój interes prawny żądają czynności organu podatkowego, do której czynność organu podatkowego się odnosi lub której interesu prawnego działanie organu...
interesu prawnego wnioskodawcy do wystąpienia z wnioskiem o cofnięcie jednostce badającej - Izbie Celnej w P. - upoważnienia do badań technicznych automatów i urządzeń...

VI SA/Wa 1754/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-03

takie upoważnienie, tj. Izba Celna w [...]. Postępowanie w sprawie cofnięcia jednostce badającej upoważnienia do przeprowadzania badań nie może dotyczyć interesu prawnego...
przepisu prawa materialnego, będącego podstawą dla wykazania jej interesu prawnego do wystąpienia z przedmiotowym wnioskiem., Skarżąca złożyła do Ministra Finansów zażalenie...

VI SA/Wa 974/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-08-24

się postępowaniu, którego wynik wpływa na jej interes prawny jako nabywcy udziałów. Zdaniem spółki wnoszącej odwołanie organ naruszył w ten sposób prawo skarżącej...
. 28 k.p..a stroną jest każdy czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie. Ustawodawca powiązał status strony z konkretnym, indywidualnym interesem...

V SA/Wa 1647/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-10

lub ich następca prawny, a także osoby trzecie, o których mowa w art. 110-117a O.p., które z uwagi na swój interes prawny żądają czynności organu podatkowego...
, do której czynność organu podatkowego się odnosi, lub której interesu prawnego działanie organu podatkowego dotyczy., W przedmiotowym przypadku w sprawie zabrakło po stronie...

VI SA/Wa 909/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-09-26

przepisami prawa. Podkreślił, że postępowanie administracyjne wszczęte z wniosku innego podmiotu dotyczy interesu prawnego skarżącej, bowiem w wyniku takiego postępowania...
na względzie brzmienie art. 28 k.p.a., zgodnie z którym przymiot strony wiąże się z interesem prawnym lub obowiązkiem wyprowadzonym z konkretnie oznaczonego przepisu prawa...

V SA/Wa 485/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-23

cywilnego, poprzez ich niewłaściwe zastosowanie i bezpodstawne stwierdzenie, że Skarżący nie mają interesu prawnego i nie są stroną w postępowaniu z wniosku o stwierdzenie...
trzecia o której mowa w art. 110-117c, która z uwagi na swój interes prawny żąda czynności organu podatkowego, do której czynność organu podatkowego się odnosi...
1   Następne >   +2   +5   +10   100