Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Grunty warszawskie X

I OSK 999/21 - Wyrok NSA z 2022-10-06

, że stroną [postępowania administracyjnego] jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój...
interes prawny lub obowiązek. Kluczową kwestią w niniejszej sprawie jest zatem ocena zastosowania art. 28 kpa wobec osoby będącej adresatem decyzji Prezydenta m.st. Warszawy...

I OSK 1991/15 - Wyrok NSA z 2016-04-19

) nie jest możliwe bez uprzedniego zakończenia postępowania administracyjnego toczącego się na podstawie dekretu. Tym samym Wspólnota posiada interes prawny do wzięcia udziału...
, Wspólnota Mieszkaniowa [...] nie może być stroną postępowania toczącego się w trybie dekretu, ponieważ nie posiada interesu prawnego w sprawie rozpoznania wniosku o przyznanie...

I SA/Wa 599/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-05-31

, nie jest ona uprawniona do skutecznego wniesienia żądania podjęcia takiego postępowania. Stroną postępowania administracyjnego jest ten, czyjego interesu prawnego dotyczy...
nr [...] w obrębie [...] dotyczyło interesu prawnego J. K., M. W. ,M.K. i J. P. Wspólnota Mieszkaniowa nie jest właścicielem lokali ani użytkownikiem wieczystym gruntu położonego...

I SA/Wa 726/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-07-29

wezwania - pełnomocnik nie sprecyzował jakiego postępowania administracyjnego dotyczy złożone żądanie, ani też nie wykazał interesu prawnego swojej mocodawczyni., Następnie...
wyjaśniło - odnosząc się do pojęcia strony postępowania, a więc oceny interesu prawnego posiadanego przez stronę żądającą udostępnienia jej akt sprawy - że pojęcie strony...

I OSK 1043/10 - Wyrok NSA z 2011-05-12

.' to uznać należy, iż skarżąca miała interes prawny w zaskarżeniu decyzji z dnia [...] czerwca 2009 r., Naczelny i Sąd Administracyjny zważył, co następuje: w myśl art. 183...
., Legitymację do wniesienia skargi zgodnie z art. 50 § 1 p.p.s.a. - ma każdy, kto ma interes prawny w jej wniesieniu, ponadto prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich...

I SA/Wa 807/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-08-26

stwierdzenia nieważności decyzji Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia [...] maja 1991 r. wskazując, że wnioskodawca nie posiada interesu prawnego we wszczęciu...
interes prawny, o którym mowa w art. 28 Kpa, a wynika on z przepisów prawa cywilnego, tj. roszczeń cywilnoprawnych o zwrot nakładów (art. 226 § 1 w zw. z art. 224 § 1 Kc...

I OSK 2210/15 - Wyrok NSA z 2017-05-24

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.), prawa użytkowania wieczystego ww. nieruchomości i tym samym posiada interes prawny...
opisanych we wniosku, wskazując, że nie posiada ona interesu prawnego w rozumieniu art. 28 kpa., Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W., po rozpatrzeniu zażalenia skarżącej...

I OSK 1943/11 - Wyrok NSA z 2013-03-26

w/w postanowieniem wywodząc swój interes prawny w sprawie wynikający z umowy najmu loku mieszkalnego nr [...] w budynku położonym w W. przy ul. [...]., Minister Infrastruktury...
w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dekretowych z udziałem następców prawnych byłych właścicieli nieruchomości, nie dotyczy interesu prawnego najemców lokali...

I OSK 505/06 - Wyrok NSA z 2007-04-25

merytorycznego rozpoznania sprawy w kontekście posiadania lub nieposiadania interesu prawnego w sprawie przez osobę, która wniosła skargę, a stwierdzenie, że wnoszący...
ze zm. zwanej dalej P.p.s.a.), zgodnie z którym uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich...

I OSK 2021/15 - Wyrok NSA z 2017-09-22

, że wznowienie postępowania następuje z urzędu lub na żądanie strony, a zatem tego czyjego interesu prawnego sprawa dotyczy. Jednocześnie interes prawny ustalany...
naruszenie przepisów postępowania mogących mieć istotny wpływ na wynik sprawy, poprzez przyjęcie, że podstawą jej interesu prawnego jest umowa najmu, nie zaś przysługujące...
1   Następne >   +2   +5   +10   68