Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka mieniem X

I OSK 608/20 - Postanowienie NSA z 2020-04-30

. Interes prawny skarżących wynika także z faktu, że jako współwłaściciele dz. nr [...], leżącej w obrębie Zalewu B., są współwłaścicielami wody zgromadzonej...
interesu prawnego skarżących., W piśmie z 7 października 2019 r. skarżący wskazali, że argumentacja odpowiedzi na skargę nie uzasadnia ani odrzucenia skargi...

II OSK 1543/13 - Wyrok NSA z 2015-01-28

. Prawo do skutecznego żądania rozpatrzenia sprawy przez organ odwoławczy musi bowiem być oparte na interesie prawnym w rozumieniu art. 28 k.p.a. , który należy odróżnić...
od interesu faktycznego. W ocenie Kolegium S. K. nie legitymuje się interesem prawnym w postępowaniu w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Kierownika Urzędu...

OSK 1753/04 - Postanowienie NSA z 2005-07-06

jednostki/ uprawniony do reprezentowania jej interesu prawnego, rozumianego jako interes osoby prawnej; uprawnienie do korzystania z władztwa administracyjnego przez samorząd...
I instancji do ponownego rozpoznania. Sąd stanął na stanowisku, że Gmina Miasta Z. nie legitymuje się interesem prawnym w rozumieniu art. 50 par. 1 ustawy z dnia 30...

I OSK 1592/12 - Wyrok NSA z 2013-01-17

[...] wniósł o oddalenie skargi podnosząc, iż skarżący nie wykazał istnienia po swojej stronie interesu prawnego do zaskarżenia będącego przedmiotem postępowania aktu prawnego...
. Zdaniem strony przeciwnej, skarżący nie tylko nie wykazał istnienia interesu prawnego, ale taki interes w ogóle nie istnieje, gdyż podmiotem chronionym na gruncie art. 48...

I OSK 1591/12 - Wyrok NSA z 2013-01-17

nie wykazał istnienia po swojej stronie interesu prawnego do zaskarżenia będącego przedmiotem postępowania aktu prawnego. Zdaniem strony przeciwnej, skarżący...
nie tylko nie wykazał istnienia interesu prawnego, ale taki interes w ogóle nie istnieje, gdyż podmiotem chronionym na gruncie art. 48 ustawy o samorządzie gminnym są mieszkańcy sołectwa...

II SA/Sz 280/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-05-18

w art. 28 K.p.a. i jest nią wyłącznie osoba, której interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo, która żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny...
lub obowiązek. Interes prawny jest kwalifikowanym interesem, który wynika z określonego przepisu prawa, odnoszącego się wprost do sytuacji danego podmiotu i pojawia...

I OSK 2952/14 - Wyrok NSA z 2015-03-31

nie doszło do naruszenia jego interesu prawnego, ale tylko do zagrożenia tych praw. Wyjaśniono, że projekt uchwały w tym zakresie, w związku z ustaleniami radnych...
, że uchwała rady gminy wyrażająca zgodę na zbycie nieruchomości poza przetargiem, może naruszać interes prawny nieruchomości przyległej. W niniejszej sprawie, Rada...

II SA/Op 548/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-03-15

, każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętym przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej...
jest uprzednie bezskuteczne wezwanie organu, który podjął uchwałę, do usunięcia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia skarżącego. Natomiast przesłankę przedmiotową...

I SA/Wa 1068/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-09

uwłaszczenia przedmiotowej nieruchomości i w konsekwencji błędnie uznał, że wnioskodawcy nie legitymują się interesem prawnym, a więc nie mają przymiotu strony...
i stanowią działkę nr [...]. Swój interes prawny wywodzą z art. 7 ust. 1 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy...

II SA/Go 736/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-12-05

Wlkp. W skardze podniósł zarzut naruszenia przez tę uchwałę jego interesu prawnego, albowiem dyskryminuje skarżącego jako osobę niepełnosprawną. W ocenie skarżącego uchwała...
. U. z 2013 roku poz. 594), każdy czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu...
1   Następne >   +2   +5   +10   57