Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka komunalna X
  • Symbol

III FSK 3925/21 - Postanowienie NSA z 2021-08-10

uchwały nie jest wystarczające dla stwierdzenia istnienia interesu prawnego Skarżącego, o którym mowa w art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz...
obowiązków Skarżącego, a zaskarżonym aktem prawa miejscowego., Wobec tego Sąd pierwszej instancji uznał, że interes prawny Skarżącego nie został zaskarżoną uchwałą...

III SA/Gd 248/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-10-23

na brak interesu prawnego skarżącego, a tym samym legitymacji skargowej w sprawie., W uzasadnieniu wskazano, że skarga nie zawiera, żadnych argumentów uzasadniających interes...
podmiotu do zaskarżenia uchwały Rady Miasta winna opierać się na twierdzeniu tego podmiotu, że uchwała narusza jego interes prawny lub uprawnienie i stanowi podstawę...

I OSK 627/09 - Wyrok NSA z 2010-02-09

PRZEDMIOTOWEGO ŻĄDANIA., INSTYTUT WSKAZYWAŁ, IŻ JEGO INTERES PRAWNY WYNIKA Z KONIECZNOŚCI UREGULOWANIA STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI, ZAJMOWANEJ WSPÓLNIE Z UNIWERSYTETEM ŁÓDZKIM...
POSTĘPOWANIA Z POSIADANYM PRZEZ NIEGO INTERESEM PRAWNYM. WSKAZAŁ, ŻE W POSTĘPOWANIU ZAKOŃCZONYM DECYZJĄ KIEROWNIKA WYDZIAŁU GEODEZJI I GOSPODARKI GRUNTAMI URZĘDU DZIELNICOWEGO...

II SA/Wr 91/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-06-17

tych faktów nie widzą i nie uznają we wszystkich trzech wezwaniach w sprawie naruszenia mojego interesu prawnego ...', W odpowiedzi na skargę Prezydent Miasta B. wniósł o, 1...
Sądem Administracyjnym we Wrocławiu skarżący oświadczył, że naruszenie interesu prawnego upatruje w pozbawieniu Go własności poprzez wydanie zaskarżonego zarządzenia...

II SA/Go 735/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-12-05

5 lipca 2002 r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Skarżący zarzucił, że uchwała naruszyła interes prawny i uprawnienia...
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DZ.U. z 2013 r. poz. 594) - dalej u.s.g. każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą...

III FSK 3949/21 - Postanowienie NSA z 2021-08-10

naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia, gdyż pismo to, zdaniem Sądu, nie wskazuje, na czym polega interes prawny lub uprawnienie, które miałyby zostały naruszone...
formalnych, w tym rzutujących na konieczność precyzyjnego wykazania - już na etapie przedsądowym - naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia, a także wyjaśniania organowi...

II SA/Gl 549/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-10-16

tego zarządzenia wskazując, że godzi ono w jej interes prawny. Zarzuciła naruszenie tym aktem art. 7 ust. 1 pkt 9 i pkt 19 u.s.g. oraz art. 37 ust. 2 pkt 3 w zw. z art. 6 ust. 3 i art...
interesu prawnego skarżącej 'A'. W wezwaniu tym 'A' zarzuciła, że przeznaczenie do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej budynkiem 'C...

II SA/Kr 1391/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-12-30

nie ulega wątpliwości, że uchwała narusza interes prawny spółki, bowiem odbiera jej prawo do ubiegania się o zawarcie umowy w sprawie wykonywania zadań z zakresu...
- uprawnienia do zakwestionowania, bez konieczności wykazywania interesu prawnego, czynności organów gminy skutkujących utratą możliwości uzyskania przez spółkę zamówienia...

II SA/Sz 1189/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-03-02

mieszkalnych, co uniemożliwia pozostałym wykup., Powyższy warunek narusza indywidualny interes prawny skarżącej albowiem jest ona osobą starszą i niepełnosprawną, natomiast...
się na naruszenie interesu prawnego innych osób aniżeli sama skarżąca, albowiem przepis ten nie przewiduje występowania w cudzym interesie., Pismem z dnia [...]r., uzupełnionym pismem...

II SA/Gd 278/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-09-09

§ 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, ponieważ wydanie zaskarżonego zarządzenia nie mogło doprowadzić do naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia J...
w nabyciu działki nr [...], a nie interes prawny (uprawnienie) w rozumieniu art. 101 ust. 1 u.g.n., Za niezrozumiałe uznano zarzuty naruszenia art. 27 i 28 ust. 2 u.g.n....
1   Następne >   +2   +5   +10   24