Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Geologiczne prawo X

II SA/Rz 933/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-08-02

kopalin pospolitych i dlatego przymiot strony należy oceniać w trybie art. 28 k.p.a. Skarżący swój interes prawny wywodzi z art. 92 ust. 4 Prawa wodnego, gdyż w ramach...
zawarta jest w art. 28 k.p.a., zgodnie z którym stroną postępowania jest każdy czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie, albo kto żąda czynności organu...

OPS 9/96 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1997-02-03

do przedsiębiorcy, nie można zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego wyprowadzać wniosku, iż pracownik nie ma interesu prawnego w tym postępowaniu administracyjnym. Z drugiej...
przysługuje szczególna pozycja procesowa i związana z tym ochrona procesowa, zostało zbudowane w art. 28 Kpa na prawnej kategorii interesu prawnego. Zgodnie...

II GSK 59/06 - Wyrok NSA z 2006-06-06

. wystąpiła do Ministra Środowiska z wnioskiem o stwierdzenie nieważności decyzji zmieniających koncesję, wskazując na swój interes prawny w postaci wybudowania obiektu...
Sąd Administracyjny zwrócił uwagę na orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego, który wielokrotnie podkreślał, że interes prawny w rozumieniu art. 28 k.p.a....

II GSK 69/07 - Wyrok NSA z 2007-07-05

przepis nie mówi o interesie prawnym, ale o 'ważnym interesie strony'. Zdaniem skarżącej uzyskanie wnioskowanych odpisów dokumentów umożliwi gminie pełną analizę stanu...
. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270), dalej p.p.s.a., uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny oraz prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich...

II SA 1230/01 - Wyrok NSA z 2001-11-14

posiadania przez nią przymiotu strony w tym postępowaniu, w rozumieniu art. 28 Kpa. Zgodnie z powołanym wyżej przepisem stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego...
lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek., Ustawodawca, definiując pojęcie strony postępowania...

II GSK 204/07 - Wyrok NSA z 2007-10-10

r. A. M. i K. M. wnieśli do Ministra Środowiska wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji zmieniającej z dnia [...] marca 1999 r. Wskazując na interes prawny podali...
r. uznając, iż żądający wszczęcia postępowania nie wykazali się interesem prawnym, lecz wyłącznie interesem faktycznym., Ten pogląd prawny został wyrażony...

II SA 199/98 - Wyrok NSA z 1998-04-16

. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368/ uprawniony do wniesienia skargi na decyzję administracyjną jest m.in. ten czyjego interesu prawnego...
lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek /art. 28 Kpa/. Cechami tego interesu...

III RN 191/98 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1999-05-13

, a zatem interes ekonomiczny gminy w uzyskaniu jak najwyższych wpływów finansowych z opłat eksploatacyjnych należy traktować jako interes faktyczny, a nie prawny. Sąd...
stanowi dochód gminy, to ma ona przymiot strony w postępowaniu dotyczącym jej wysokości, gdyż dotyczy ono jej interesu prawnego, a stroną - jak wynika z art. 28 Kpa...

III RN 189/98 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1999-05-13

, a zatem interes ekonomiczny gminy w uzyskaniu jak najwyższych wpływów finansowych z opłat eksploatacyjnych należy traktować jako interes faktyczny, a nie prawny. Sąd...
stanowi dochód gminy, to ma ona przymiot strony w postępowaniu dotyczącym jej wysokości, gdyż dotyczy ono jej interesu prawnego, a stroną - jak wynika z art. 28 Kpa...

III RN 181/98 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1999-04-22

eksploatacyjnej stanowi dochód gminy, to ma ona przymiot strony w postępowaniu dotyczącym jej wysokości, gdyż dotyczy ono jej interesu prawnego, a stroną - jak wynika z art. 28...
Kpa - jest każdy, czyjego interesu prawnego dotyczy postępowanie., Sąd Najwyższy zważył, co następuje., Rewizja nadzwyczajna nie jest uzasadniona., Przepis art. 84 ust. 8...
1   Następne >   3