Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Geodezja i kartografia X

II SA/Bk 296/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-06-21

o nr [...] w obrębie nr [...]. Wnioskodawca w uzasadnieniu wniosku wskazał, że posiada interes prawny wynikający z tego, iż jest stroną w postępowaniu dotyczącym zwrotu...
interes faktyczny w uzyskaniu dostępu do danych osobowych zawartych w ewidencji gruntów i budynków. Jednak nie jest to interes prawny i nie może być traktowany...

II SA/Bd 1252/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-05-10

wniosku poprzez potwierdzenie woli żądania wydania wypisu z rejestru gruntów i budynków bez danych osobowych, bądź uzupełnienie wniosku poprzez wskazanie interesu prawnego...
art. 24 ust. 2 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne i nie wymaga wykazania interesu prawnego. Wskazał również, iż wnioskodawca ma prawo żądania udzielenia...

II SA/Sz 218/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-05-13

istnienie interesu prawnego do uzyskania takiego dokumentu, wnioskodawca zaś istnienia interesu prawnego nie wykazał. Fakt toczącego się postępowania egzekucyjnego...
świadczy, według Starosty, o istnieniu interesu faktycznego, a nie prawnego. Spółka nie wskazała także przepisu prawa materialnego, z którego wynikałoby jej prawo do uzyskania...

II SA/Bd 849/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-02-13

oraz statut i wywiedziono, że Fundacja ma interes prawny wynikający z celów statutowych. Pismem z [...] stycznia 2017r. organ I instancji wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia...
wniosku przez wykazanie interesu prawnego do uzyskania wnioskowanych danych. W odpowiedzi Fundacja wskazała między innymi, że nieruchomości te są składnikami masy...

II SA/Bk 28/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-03-12

. i podanie numerów ksiąg wieczystych, bądź numerów zbioru dokumentów dla ustalonych nieruchomości., W wyniku zobowiązania przez organ do wykazania interesu prawnego, w uzyskaniu...
wypisu z ewidencji gruntów, spółka 'W.' wskazała, że posiada interes prawny, rozumiany jako prawo podmiotowe wierzyciela do egzekwowania świadczenia, podkreślając...

VII SA/Wa 1327/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-09-13

ewidencyjnego, zawierające takie dane, na żądanie innych podmiotów niż wymienione w pkt 1-2a, które mają interes prawny w tym zakresie., O istnieniu interesu prawnego decydują...
przepisy prawa materialnego przyznające stronie konkretne, indywidualne i aktualne korzyści. Interes prawny w postępowaniu administracyjnym oznacza więc ustalenie...

II SA/Gl 1031/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-01-13

swój interes prawny. To samo dotyczy sytuacji, kiedy przedmiotem wniosku są informacje, które w prosty sposób pozwolą na uzyskanie danych osobowych. Numer księgi wieczystej...
ewidencji (a takimi zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne są numery ksiąg wieczystych) wydawane są na wniosek bez badania interesu prawnego...

II SA/Bk 343/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-09-17

musiał wykazać interes prawny - art. 24 ust. 3 prawa geodezyjnego i kartograficznego. W przedmiotowej sprawie interes ten nie został wykazany. Zdaniem organu ani zamiar...
z jej właścicielem wypisem z rejestru gruntów dotyczącym tej nieruchomości. Samo przekonanie strony, że posiada interes prawny w określonym żądaniu jest niewystarczające...

II SA/Sz 1135/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-03-05

wynika, iż osoba fizyczna lub -prawna nie będąca właścicielem nieruchomości, może uzyskać wypis z ewidencji gruntów i budynków wówczas, gdy wykaże istnienie interesu...
prawnego do uzyskania takiego dokumentu. Fakt toczącego się postępowania egzekucyjnego świadczy o istnieniu interesu faktycznego, a nie prawnego., Wnioskodawca nie wykazał...

II SA/Sz 1134/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-03-05

właścicielem nieruchomości, może uzyskać wypis z ewidencji gruntów i budynków wówczas, gdy wykaże istnienie interesu prawnego do uzyskania takiego dokumentu. Fakt toczącego...
się postępowania egzekucyjnego świadczy o istnieniu interesu faktycznego, a nie prawnego., Wnioskodawca nie wykazał, w ocenie organu, istnienia interesu prawnego...
1   Następne >   +2   +5   +10   100