Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Finanse publiczne X
  • Skarżony
  • Symbol

II GSK 144/07 - Wyrok NSA z 2007-11-13

. GCZM 'Z.' stwierdziła, że w związku z powyższym organ restrukturyzacyjny winien umorzyć postępowanie restrukturyzacyjne., GCZM 'Z.' wskazała, że ma interes prawny...
. 1071 ze zm., zwanej dalej k.p.a.), stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie, albo kto żąda czynności organu ze względu na swój...

I GSK 2998/18 - Wyrok NSA z 2019-02-18

natomiast od 31 maja 2017 r., tj. upłynął 29 czerwca 2017 r. Rada zakwestionowała również posiadanie przez skarżącego interesu prawnego w świetle art. 101 u.s.g., 3...
interes prawny w zaskarżeniu ww. uchwały. Wskazał, że konieczną przesłanką korzystania z prawa do sądu w trybie art. 101 u.s.g. jest naruszenie indywidualnego interesu...

I SA/Łd 1041/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-01-25

o samorządzie gminnym pełnomocnik skarżącego wskazał, że przepisy te stanowiły źródło interesu prawnego strony, naruszonego przez zaskarżoną uchwałę. Pierwszy...
października 2007 r. Rada Gminy ponownie zakwestionowała interes prawny skarżącego oraz osób, w imieniu których działał, do występowania ze skargą do sądu na podstawie art. 101 ust...

II SA/Go 567/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-09-29

o jej odrzucenie z uwagi na nieokreślenie w skardze naruszonego interesu prawnego skarżących oraz niedochowanie przez R.W. terminu do wniesienia skargi, biegnącego od dnia...
skierowania przez tego skarżącego pod adresem Rady Miejskiej wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego. Pismem z dnia [...] kwietnia 2011 r. R.W. wezwał bowiem Radę...

V SA/Wa 377/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-24

niepoinformowanie [...] o toczącym się postępowaniu, pomimo iż wynik postępowania bezpośrednio dotyczy interesu prawnego Fundacji, - naruszenia art. 97 § 1 pkt 4) k.p.a....
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;, Wykazując interes prawny do wniesienia skargi Skarżąca podniosła, że jest bezpośrednim beneficjentem pomocy udzielonej...

II SA/Go 155/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-06-16

oraz umorzenia postępowania egzekucyjnego., W uzasadnieniu skargi skarżący Powiat wskazał, iż jego interes prawny wynika z faktu, iż jako organ założycielski...
, które nie zostaną zaspokojone w toku likwidacji przejdą na Powiat. Stąd w tym stanie rzeczy skarżący ma interes prawny w tym, aby przeciwko SP ZOZ nie były prowadzone egzekucje...

V SA/Wa 243/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-09-17

, odpadła przyczyna prowadzenia postępowania administracyjnego w tej sprawie, a wykonawca - firma 'C.' S.A. z W. - utracił interes prawny w uzyskaniu zamówienia...
, a co za tym idzie również interes prawny definiujący jego byt jako strony w postępowaniu administracyjnym o wyrażenie zgody na zawarcie umowy przed ostatecznym rozstrzygnięciem...

V SA/Wa 1498/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-24

., Nr 98, poz. 1071 ze zm.; dalej k.p.a.). Według skarżącego zgodnie z art. 28 k.p.a. status strony posiada każdy czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie...
albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek'. Skarżący powołując się na orzecznictwo sądów administracyjnych (wyroki NSA z 15 grudnia...

V SA/Wa 1093/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-25

o uchylenie powyższej uchwały wskazała, że treści pkt 6 i 7 § 2 załącznika do uchwały naruszają jej interes prawny. Ograniczenia wartościowe wskazane w pkt 6 § 2 załącznika...
ewentualnie o jej oddalenie. Wskazał, że skarżąca Fundacja nie posiada interesu prawnego do złożenia przedmiotowej skargi na podstawie art. 101 u.s.g. W sprawie brak...

V SA/Wa 1417/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-10-16

ust. 1 i art. 101 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, wezwanie do usunięcia naruszenia interesu prawnego i faktycznego w związku z uchwałą...
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym wezwał Radę Gminy [...] do usunięcia naruszenia jego interesu prawnego i faktycznego w związku z kwestionowaną uchwałą. Jednakże...
1   Następne >   +2   +5   +10   100