Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ewidencja ludności X

IV SA/Wa 1072/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-23

z ewidencji ludności zbioru PESEL wykazania, interesu prawnego wnioskodawcy w uzyskaniu wnioskowanych danych adresowych oraz podanie bliższych danych poszukiwanej osoby...
., W odpowiedzi na powyższe pismo zainteresowany złożył wniosek na stosownym formularzu zaś odnosząc się do konieczności udokumentowania swojego interesu prawnego w sprawie...

IV SA/Wa 1070/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-23

i Administracji z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności zbioru PESEL wykazania, interesu prawnego...
udokumentowania swojego interesu prawnego w sprawie wnioskodawca podał, że jego interes prawny wynika z dokumentów załączonych do wniosku z dnia 10 listopada 2011r...

II OSK 2863/14 - Wyrok NSA z 2016-06-09

prawnego w uzyskaniu danych członka Stowarzyszenia. O istnieniu takiego interesu, zdaniem organu, można mówić wówczas, gdy wnioskodawca ubiegający się o udostępnienie...
[...] stycznia 2014 r., W uzasadnieniu decyzji Wojewoda stwierdził, że sam zamiar wytoczenia powództwa cywilnego nie dowodzi istnienia interesu prawnego. Interes prawny...

II OSK 286/16 - Wyrok NSA z 2016-07-26

potencjalnych spadkobierców po zmarłym J. W. Uzasadniając interes prawny w uzyskaniu tych danych, pełnomocnik wskazał, że J. W. był dłużnikiem skarżącej, co potwierdza załączony...
zmarłego J. W. Pełnomocnik wskazał, że interes prawny skarżącej wynika z samego faktu istnienia wierzytelności, która może być realizowana przez ustalenie na kogo przeszły...

II OSK 2400/14 - Wyrok NSA z 2016-06-09

są w złej wierze i powodują szkody na skutek przestoju w prowadzonych pracach., W ocenie organu, Spółka nie wykazała posiadania interesu prawnego w uzyskaniu danych członka...
decyzji Wojewoda stwierdził, że sam zamiar wytoczenia powództwa cywilnego nie dowodzi istnienia interesu prawnego. Interes prawny musi być realny i musi istnieć...

II OSK 10/17 - Wyrok NSA z 2018-11-29

potwierdzających interes prawny do uzyskania żądanych danych tj. kopii skargi o wznowienie postępowania pomiędzy Wnioskodawcą a osobą poszukiwaną z prezentatą...
udostępnienia żądanych danych ze względu na brak wykazania przez Wnioskodawcę rzeczywistego interesu prawnego warunkującego udostępnienie żądanych danych., Po rozpatrzeniu...

II SA/Sz 343/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-05-23

o odmowie wydania odpisu skróconego aktu urodzenia, wskazując, że wnioskodawca nie wykazał interesu prawnego w wydaniu mu wnioskowanego aktu urodzenia., W ocenie organu...
prawny, sądowi, prokuratorowi, organizacjom społecznym, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny, oraz organom administracji...

IV SA/Wa 422/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-02

sądowoadministarcyjnym, z którego wynika, iż interes prawny powinien być realny, nie zaś przewidywany w przyszłości, polegający na dokonaniu określonej czynności prawnej tj...
powoływanie się przez Wnioskodawcę na zamiar wystąpienia na drogę sądową, celem dochodzenia roszczeń, nie potwierdza rzeczywistego charakteru interesu prawnego po stronie...

II OPS 1/11 - Uchwała NSA z 2011-12-05

, że w sprawie meldunkowej interes prawny posiadają osoby, na których spoczywa obowiązek, jak i uprawnienie zameldowania się w związku z pobytem czasowym lub stałym...
o wymeldowanie interes prawny wnioskodawcy wywodzi się najczęściej z przysługującego mu prawa do nieruchomości o charakterze rzeczowym, tj. prawa własności, użytkowania wieczystego...

II SA/Wr 640/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-11-18

cudzoziemców w postaci imienia, nazwiska, oraz aktualnego adresu zamieszkania potencjalnych spadkobierców J.W. (np. jego dzieci, rodzeństwa). Uzasadniając interes prawny...
przedmiotowego weksla. Nadto w piśmie z dnia 16 kwietnia 2015 r. pełnomocnik doprecyzowała, że interes prawny wnioskodawcy wynika z samego faktu istnienia wierzytelności...
1   Następne >   +2   +5   +10   100