Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ewidencja gruntów X
  • Symbol

II SA/Bd 593/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-03-27

w odpowiedzi na powyższy wniosek podniósł, że dochodzenie wierzytelności nie stanowi interesu prawnego wnioskodawcy a interes faktyczny w rozumieniu przepisów ogólnego...
informacji dotyczącej numeru księgi wieczystej wraz z podtrzymaniem wniosku o wydanie wypisu z rejestru gruntów i budynków. Jak wskazano we wniosku, jako interes prawny wskazane...

I OSK 2663/17 - Wyrok NSA z 2018-05-16

relację świadka. Jak wskazała, wywodzi interes prawny z art. 415 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz 93 ze zm.), dalej jako 'k.c....
dotyczącej właściciela oznaczonej działki geodezyjnej, bowiem skarżąca nie wykazała przysługiwania jej interesu prawnego., Zaskarżoną decyzją organ utrzymał powyższą decyzję...

II SA/Wr 307/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-03-29

o wydanie decyzji środowiskowej., W korespondencji drogą elektroniczną, dnia 26 kwietnia 2021 r. pracownik Starostwa poprosił o wskazanie szczegółowego interesu prawnego...
i podał go jako źródło jego interesu prawnego., Pismem nr [...] zatytułowanym Wezwanie do usunięcia braków, datowanym na 27 kwietnia 2021 r. Dyrektor Powiatowego Ośrodka...

IV SA/Wa 1265/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-27

Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego o stwierdzenie nieważności ostatecznej decyzji Starosty [...] z [...] września 2011 r. Uzasadniając swój interes prawny...
, jak i piśmiennictwie, że źródłem interesu prawnego może być również prawo cywilne, w szczególności prawo rzeczowe. Zatem, zdaniem wnioskodawczym, posiada ona uzasadniony...

II SA/Bd 1438/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-03-19

posiada interes prawny do wniesienia skargi. NSA podkreślił, że skarżący swój interes prawny wywodzi z umowy dzierżawy zawartej w dniu 7 grudnia 2011 r. wobec tego sąd...
pierwszej instancji powinien - przed wydaniem postanowienia z dnia 9 lipca 2012 r. o odrzuceniu skargi - dokonać ustaleń, czy skarżący jako dzierżawca posiada interes prawny...

II SA/Bd 1221/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-03-27

wieczystych., P. z dnia [...] maja 2017 r. organ I instancji wezwał wnioskodawcę do wykazania interesu prawnego dotyczącego wydania numerów ksiąg wieczystych...
poinformował wnioskodawcę, że nie wykazał on interesu prawnego. Ponadto powołanie się na art. 667 k.p.c. jest bezzasadne, gdyż dotyczy kuratora spadku. Żądana informacja...

II SA/Wr 198/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-09-06

k.p.a.) przez wykazanie interesu prawnego dla uzyskania danych właściciela działki, zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 3 p.g. i k. Wymóg ten obejmuje bowiem żądanie udostępnienia...
lub postępowanie, w którym dochodzi się roszczeń odszkodowawczych, jeszcze nie tworzy interesu prawnego., W uzupełnieniu wniosku skarżąca opisała okoliczności wypadku, któremu...

III SA/Gd 231/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-06-04

interesu prawnego jest generalnie określone prawo podmiotowe, rozumiane jako przyznanie przez przepis prawa jednostce konkretnych korzyści, które można w dany...
na żądanie, m.in. właścicieli lub osób fizycznych i prawnych, w których władaniu znajduje się grunt, budynek lub lokal i osób fizycznych oraz prawnych, które mają interes...

I OSK 1312/09 - Wyrok NSA z 2010-07-21

- Zakładowi Usługowo-Wytwórczemu (...) S.A. w P., wobec czego uznał, że wnioskująca nie posiada interesu prawnego, lecz jedynie interes faktyczny. Treścią interesu prawnego...
fizycznych i prawnych, w których władaniu znajduje się grunt, budynek lub lokal oraz osób fizycznych lub osób prawnych, które mają interes prawny w tym zakresie. Organ...

II SA/Sz 478/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-12-04

wezwał wnioskodawcę na podstawie art. 64 § 2 Kpa do uzupełnienia wniosku przez wskazanie interesu prawnego opartego na konkretnym przepisie prawa materialnego...
sąsiednich i dlatego ma interes prawny w uzyskaniu informacji o władaniu tymi działkami. Ponadto Spółka powołała się na art. 46a ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska...
1   Następne >   +2   +5   +10   97