Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Egzekucyjne postępowanie X
  • Skarżony
  • Symbol

II FSK 3627/18 - Wyrok NSA z 2019-03-21

nie stawia wymogu, aby postępowanie administracyjne dotyczyło interesu prawnego podmiotu w sposób bezpośredni, istnieje możliwość wywodzenia interesu prawnego...
prawnych, uzasadniających interes tej osoby w udzieleniu ochrony prawnej, z czym mamy do czynienia w niniejszym postępowaniu;, 2. interes prawny w rozumieniu art. 28...

III SA/Łd 1073/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-04-05

.), dalej p.p.s.a., uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka...
oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym...

I SA/Gd 1532/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-12-11

również osoba, która nie brała udziału w postępowaniu administracyjnym, jeżeli wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego, a także organizacja społeczna, o której mowa...
, że osoba taka legitymuje się interesem prawnym, pozostającym w związku z toczącym się postępowaniem., Stwierdzenie istnienia interesu prawnego wymaga ustalenia związku...

I SA/Lu 70/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-03-09

w administracji stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny...
stroną H.W., którego obowiązku lub interesu prawnego postępowanie o wyłączenie rzeczy spod egzekucji nie dotyczyło. Skoro zaś H. W. nie miał legitymacji do występowania...

VI SA/Wa 1841/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-11-21

jej interesu prawnego. Była ona bowiem beneficjentem postępowania egzekucyjnego toczącego się wobec zobowiązanego, czyli G. S.A. i posiadała bezpośredni interes prawny...
2007 r. został również przesłany pełnomocnikowi H. S.A., co należy tłumaczyć faktem, że Prezes URE uznawał H. S.A. za podmiot mający interes prawny w rozstrzygnięciu...

II FSK 2404/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-28

postanowienia w pierwszej instancji. Zatem nie ma interesu prawnego w rozumieniu art. 50 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (dalej p.p.s.a) do złożenia...
sprawy i oznacza, że przesłanka istnienia interesu prawnego w rozumieniu art. 50 p.p.s.a. została spełniona. Interesem prawnym skarżącego jest doprowadzenie zaskarżonego...

II GSK 4485/16 - Wyrok NSA z 2017-02-01

skorelowana jest z pojęciem 'interesu prawnego', wynikającego z art. 50 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j.: Dz...
, że - w sprawie - kompetencja do żądania realizacji obowiązku publicznoprawnego nie jest w żaden sposób powiązana z kategorią 'interesu', czy to prawnego...

II FSK 2500/10 - Postanowienie NSA z 2011-01-27

na postanowienie organu odwoławczego. Nie ma on bowiem własnego interesu prawnego we wniesieniu skargi na to postanowienie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych działa...
jedynie w granicach i na mocy przyznanych mu ustawowo kompetencji, nie zaś jako podmiot, którego interesu prawnego lub obowiązku prawnego dotyczy postępowanie. Zatem...

II FSK 203/12 - Wyrok NSA z 2014-01-14

przesłanka wskazująca na interes prawny członka zarządu spółki kapitałowej do złożenia wniosku o stwierdzenie nieważności postanowienia umarzającego postępowanie wobec spółki...
. Tymczasem ochrona polegająca na podjęciu przez organ administracji publicznej, a więc organ egzekucyjny określonych czynności w celu ochrony interesu prawnego danej osoby...

III FSK 510/21 - Wyrok NSA z 2021-10-20

sprawie. Zdaniem Sądu, nie narusza prawa ocena organu odwoławczego, że brak jest przepisu prawa (interesu prawnego), na podstawie którego Naczelnik Urzędu Skarbowego...
okoliczności, że właściciel nieruchomości zawsze ma interes prawny, w zaznajomieniu się ze wszelkimi dokumentami, które mogą mieć wpływ na jego sytuację prawną...
1   Następne >   +2   +5   +10   100