Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X
  • Skarżony
  • Symbol

I OSK 228/08 - Wyrok NSA z 2009-01-20

stwierdzono, że warunkiem otrzymania żądanego zaświadczenia przez osobę nie będącą właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości, jest wykazanie interesu prawnego...
pierwszej instancji, że wnioskodawca nie wykazał swojego interesu prawnego, który powinien być oceniany w ramach art. 24 ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficznego...

III SA/Kr 610/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-02-28

wszczęcia postępowania, na które służy zażalenie. Art. 28 K.p.a. stanowi, że stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo, kto żąda...
czynności organu ze względu na swój interes prawny., Art. 18 ust. 6 pkt 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi...

II GSK 1683/18 - Wyrok NSA z 2018-12-03

wyznacznikiem istnienia legitymacji procesowej jest interes prawny lub obowiązek, który powinien być osobisty, własny, indywidualny, konkretny i aktualny, a ponadto oparty...
na normie prawa powszechnie obowiązującego, przede wszystkim administracyjnego - materialnego. Skarżąca natomiast nie wykazała interesu prawnego, nie wskazała normy prawnej...

II SAB/Go 79/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-01-15

się posiadaniem i naruszeniem ich interesu prawnego w wyniku bezczynności organu, skarżący wywodzili, iż opinia o lokalizacji ośrodka gier podejmowana jest przez radę gminy...
, iż naruszenie interesu prawnego nie polega na odjęciu jakiejś dotychczasowej wartości prawnej (uprawnienia, możliwości prawnej), ale również na spowodowaniu, iż jakaś...

II SA/Gl 492/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-11-29

w prowadzonym postępowaniu. Przesłanką uzyskania przez dany podmiot statusu strony w rozumieniu art. 28 kpa jest to, czy posiada on interes prawny lub obowiązek ze względu...
na który żąda czynności organu lub którego dotyczy postępowanie. W doktrynie i orzecznictwie sądów administracyjnych przyjmuje się, że mieć interes prawny w postępowaniu...

II SA 74/96 - Wyrok NSA z 1996-06-03

1. Interes prawny podmiotu wnoszącego skargę do sądu /art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym - Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm...
koncesji na świadczenie usług telekomunikacyjnych, ze względu na brak własnego interesu prawnego w sprawie. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił na podstawie art. 27 ust. 1...

III SA 1876/99 - Wyrok NSA z 2000-04-14

1. Stwierdzenie interesu prawnego sprowadza się do ustalenia związku o charakterze materialnoprawnym między obowiązującą normą prawa administracyjnego materialnego...
materialnoprawnej. Jeżeli natomiast akt stosowania danej normy prawnej nie wywiera bezpośredniego wpływu na sferę sytuacji prawnej danego podmiotu, to nie można mówić o interesie...

II SA 1551/98 - Postanowienie NSA z 1998-12-15

1. Ustawodawca, definiując pojęcie strony postępowania administracyjnego, wskazał wyraźnie na powiązanie danego podmiotu z konkretnym interesem prawnym. Chodzi tu zatem...
nie o interes faktyczny dający się nawet racjonalnie uzasadnić, ale o interes prawny, to jest taki, który wynika z określonego przepisu prawnego odnoszącego się wprost...

II GSK 1110/16 - Wyrok NSA z 2017-12-06

lub poza miejscem sprzedaży jest posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych. Interes prawny w sprawie dotyczącej...
postępowania nie mógł być stroną w postępowaniu administracyjnym w sprawie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, ponieważ nie posiadał interesu prawnego. Skarżąca...

II GSK 108/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-20

wymagań)., W dniu [...] marca 2017 r. Skarżąca wezwała Radę do usunięcia naruszenia jej interesu prawnego, poprzez uchylenie przepisów § 1 pkt 4, pkt 5 zaskarżonej uchwały...
zawierać opis wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadań., Zdaniem Skarżącej, jej interes prawny został naruszony poprzez określenie w zaskarżonej uchwale...
1   Następne >   +2   +5   +10   89