Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Drogi publiczne X
  • Symbol

I OSK 860/10 - Wyrok NSA z 2010-11-18

naruszenia interesu prawnego spółki, wnosząc o zmianę powyższej uchwały lub podjęcie nowej uchwały w przedmiocie pozbawienia kategorii drogi gminnej:, - ulicy P. w Warszawie...
jednak w ocenie Rady m.st. Warszawy, skarżąca nie wykazała naruszenia przez ww. uchwałę jej interesu prawnego., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że skarga...

II GSK 1010/14 - Wyrok NSA z 2015-06-24

im statusu strony w postępowaniu pomimo tego, że decyzja zezwalająca na zajęcie pasa drogowego W. Sp z o.o. Sp. k. dotyczy ich istotnego interesu prawnego...
zezwolenia narusza ich interes prawny rozumiany jako prawo własności tej ruchomości., Podnosili także, że w chwili składania wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa...

II GSK 1290/14 - Wyrok NSA z 2015-06-24

na zajęcie pasa drogowego W. Sp z o.o. Sp.k. dotyczy ich istotnego interesu prawnego jako że są najemcami pawilonów i aktualnymi ich posiadaczami, a także przepisów...
przepisów kodeksu cywilnego. Ich zdaniem pominięcie właścicieli ruchomości w postępowaniu o wydanie zezwolenia narusza ich interes prawny rozumiany jako prawo własności...

I OSK 2248/11 - Wyrok NSA z 2012-03-20

drogowy drogi gminnej. Swój interes prawny Spółka wywodziła z faktu, że nowowybudowana w lipcu 2009 r. droga wewnętrzna, przebiegająca częściowo na (całej) działce 7/2...
2010r. sąd zobowiązał pełnomocnika skarżącej Spółki do wykazania szczegółowo interesu prawnego Spółki w terminie 21 dni. W odpowiedzi Spółka wskazała, że interes prawny...

I OSK 1522/12 - Wyrok NSA z 2013-02-20

nie wykazała, w jaki sposób został naruszony jej interes prawny lub uprawnienie poprzez podjęcie przedmiotowej uchwały, do czego obliguje art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie...
skargi uznając, że strona skarżąca nie wykazała w dacie je wnoszenia naruszenia jej interesu prawnego lub uprawnienia zaskarżoną uchwałą, polegającego na związku między tą...

III SA/Wr 319/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-12-12

w przedmiocie zezwolenia o zajęcie pasa drogowego, toczące się z wniosku innego podmiotu, dotyczy interesu prawnego lub obowiązku inwestora. Wojewódzki Sąd Administracyjny...
, w terminach we wniosku wskazanym., Interes prawny w ubieganiu się o zmianę kwestionowanej decyzji (mimo wykonania robót) D. Spółka Gazownictwa spółka z o.o. uzasadniała obawą...

III SA/Łd 1113/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-01-26

w pierwszej instancji służy stronie odwołanie tylko do jednej instancji. Stroną postępowania jest natomiast zgodnie z art. 28 k.p.a., każdy, czyjego interesu prawnego...
lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Stroną może być zatem osoba, której interesu prawnego...

I OSK 4032/18 - Postanowienie NSA z 2018-11-27

skarżąca przywołała treść art. 101 ustawy o samorządzie gminnym podnosząc, iż ma interes prawny w zaskarżeniu przedmiotowej uchwały, gdyż jest właścicielem pojazdu...
podtrzymał skargę i zawartą w niej argumentację. Wobec niejasności skargi Sąd zobowiązał pełnomocnika do precyzyjnego wykazania naruszenia interesu prawnego skarżącej...

I OSK 1665/18 - Wyrok NSA z 2018-12-19

wynika z danych ewidencyjnych gruntu., W odpowiedzi na skargę pełnomocnik Miasta wniósł o oddalenie skargi podnosząc, że Skarżąca nie wykazała należycie interesu prawnego...
i zarzucając naruszenie prawa materialnego poprzez:, 1. błędną wykładnię przepisu art. 101 ust. 1 u.s.g., polegającą na przyjęciu, że:, a) skarżąca wykazała swój interes prawny...

II GSK 1912/15 - Wyrok NSA z 2017-04-20

stawki opłat, co oznacza tworzenie niekorzystnych warunków do podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej., Uzasadniając interes prawny legitymujący do wniesienia...
terytorialnego. Zaskarżona uchwała narusza interes prawny skarżącej przez konieczność uiszczania wygórowanych opłat z tytułu umieszczania urządzeń technicznych w pasach...
1   Następne >   +2   +5   +10   100