Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dostęp do informacji publicznej X
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Wa 656/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-03

pełnomocnik Skarżących podniósł, że mając na uwadze konieczność wykazania - zgodnie z przepisami stanowiącymi jego podstawę - interesu prawnego, które to pojęcie nie zostało...
nieuczciwej konkurencji. Wobec tego, w jego ocenie, Skarżące posiadają interes prawny w dostępie do rejestru, bowiem obowiązujące przepisy prawa materialnego, tj. własności...

II OSK 3370/19 - Wyrok NSA z 2020-05-26

decyzję własną. W uzasadnieniu decyzji organ wskazał, że podtrzymał swoje dotychczasowe stanowisko w sprawie, iż skarżący nie wykazał interesu prawnego w uzyskaniu danych...
roszczeń o ochronę dóbr osobistych, ponieważ należy to do wyłącznej kompetencji sądu powszechnego, natomiast jest zobowiązany do badania interesu prawnego strony...

I OZ 1187/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-20

, by wynik postępowania dotyczył jego interesu prawnego. Brak bowiem w ustawie o dostępie do informacji publicznej, na podstawie której prowadzone jest postępowanie oceniane...
w niniejszej sprawie, przepisów prawa dających wnioskodawcy prawo dołączenia się do udziału w niniejszym postępowaniu, przyznających mu interes prawny w postępowaniu...

II SA/Wa 1009/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-10

mających w tym interes prawny, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz ochronie własności przemysłowej., Pismem z dnia [...] stycznia 2017 r...
[...] marca 2017 r. W. Z. złożył wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej powyższą decyzją. Wskazał, iż będąc farmaceutą ma interes prawny w uzyskaniu żądanej informacji...

IV SA/Wa 962/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-19

decyzję własną. W uzasadnieniu decyzji wskazał, że podtrzymał swoje dotychczasowe stanowisko w sprawie oraz wyjaśnił, że przesłanka wykazania interesu prawnego nie została...
sądu powszechnego. Ponadto, Minister jest zobowiązany do badania interesu prawnego strony w oparciu o obiektywne dokumenty, z których wynikać będzie wprost potrzeba...

I OSK 968/05 - Wyrok NSA z 2006-06-23

ze skargą na rozstrzygnięcie organu odwoławczego. Odrębnym zagadnieniem pozostaje zdaniem WSA w Gliwicach kwestia istnienia po stronie skarżącej gminy interesu prawnego...
administracyjnego w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej i nie wykazała, aby to postępowanie dotyczyło jej interesu prawnego, czy to w drodze nałożenia dodatkowych obowiązków...

II SA/Wa 1088/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-26

D. S. z dnia [...] listopada 2012 r., We wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu K. S. podniósł, że przedmiotowa sprawa dotyczy jego interesu prawnego...
, która nie brała udziału w postępowaniu administracyjnym, jeżeli wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego., Do uzyskania statusu uczestnika postępowania...

I OSK 2598/17 - Postanowienie NSA z 2019-09-27

tajemnicy przedsiębiorcy., W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Wałbrzychu wniosło o jej odrzucenie, wskazując, że Spółka nie ma interesu prawnego...
jako jego strona, ma ona bowiem interes prawny wynikający z przepisu prawa materialnego, a to z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej...

II SA/Po 688/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-11-10

powyższe wskazuje, iż zakwestionowane zarządzenie narusza jego interes prawny. Zarządzenie zawiera postanowienia sprzeczne z obowiązującym prawem. Zgodnie bowiem z § 1 ust. 8...
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446- dalej: 'u.s.g.' ) każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą...

I OSK 2377/19 - Wyrok NSA z 2020-12-18

dopuszczenia do obrotu od spełnienia warunku, tj. wykazania interesu prawnego przez osobę zainteresowaną, a nadto zachowania ograniczeń wynikających z przepisów o ochronie...
informacji niejawnych oraz ochronie własności przemysłowej. Zdaniem organu strona nie wykazała ww. interesu prawnego, ale jedynie interes faktyczny. Prawem każdego obywatela...
1   Następne >   +2   +5   +10   100