Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dopuszczenie do udziału w postępowaniu X
  • Skarżony
  • Symbol

II GZ 228/17 - Postanowienie NSA z 2017-03-31

złożyli skargi od tych decyzji, a Sąd w obu sprawach wyznaczył termin rozprawy na 4 listopada 2016 r. Spółka podkreśliła, że ma interes prawny w żądaniu unieważnienia prawa...
znaków towarowych., Spółka stwierdziła, że skoro posiada interes prawny w postępowaniu z wniosku o unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego 'Lód na patyku...

II OZ 1394/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-14

administracyjnym, jeżeli wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego. O tym, czy wnioskodawca ubiegający się o udział w postępowaniu sądowoadministracyjnym...
ma interes prawny w danej sprawie, decyduje norma prawa materialnego, a nie interes faktyczny. Wnioskodawca winien zatem wykazać, że spełnia przesłanki, o których mowa w art. 33...

VI SA/Wa 1586/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-02-07

, jeżeli wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony. Warunkiem takiego uczestnictwa jest zatem uprzedni...
administracyjnym, jeżeli wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego., Pod pojęciem 'interes prawny' należy rozumieć interes zgodny z prawem i interes chroniony...

III SA/Wr 290/21 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2022-04-29

jej interesu prawnego ze względu na przedmiot zaskarżonej uchwały, tj. zgoda na sprzedaż udziałów Z. na rzecz wnioskodawcy, oraz ze względu na jej wykonanie w całości...
uchwała jest jedną z podstaw prawnych nabycia ww. udziałów, a jej udział w postępowaniu jako uczestnika zapewni ochronę interesu prawnego (i faktycznego) spółki oraz ochronę...

II OZ 1569/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-21

podmiotowi, który posiada interes prawny w postępowaniu administracyjnym, będącym przedmiotem kontroli sądu. Wskazał, że o tym czy wnioskodawca ubiegający się o udział...
w postępowaniu sądowoadministracyjnym ma interes prawny w danej sprawie decyduje norma prawa materialnego, na której oparto zaskarżony akt administracyjny, a nie interes...

I FPS 1/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-24

niniejszego postępowania dotyczy interesu prawnego Wnioskodawcy'., Ponadto Wnioskodawca podniósł, że niezależnie od oceny dokonanej przez Naczelny Sąd Administracyjny...
w tej skardze. Przepisy wskazane w treści pytania prawnego bezpośrednio odnoszą się do interesu prawnego Wnioskodawcy. Postępowanie uchwałodawcze ma bowiem takie samo znaczenie...

VI SA/Wa 2608/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-06-20

zainteresowana i dotknięta bezpośrednio skutkami decyzji będącej podstawą złożenia skargi, posiada interes prawny uczestnictwa w toczącej sprawie. Nadmieniła, że organ...
administracyjnym, jeżeli wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego, a także organizacja społeczna, o której mowa w art. 25 § 4, w sprawach innych osób, jeżeli sprawa...

II OZ 1036/17 - Postanowienie NSA z 2017-10-04

do wykazania, że wynik postępowania sądowego dotyczy ich interesu prawnego, w odpowiedzi na co oświadczyli, że ich tytuł prawny do nieruchomości stanowi akt notarialny...
lub umowa najmu lokalu. Zakres naruszenia ich interesu prawnego został natomiast określony m.in. w piśmie skierowanym do Sądu z dnia 21 maja 2014 r. oraz w piśmie z dnia 6...

II OZ 897/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-20

słuszny interes prawny jak i słuszny interes społeczny w przedmiocie niniejszego postępowania sądowego., Zarządzeniem z 4 stycznia 2018 r. (k. 76) WSA w Krakowie wezwał W. P...
, że wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego - w terminie 14 dni., W odpowiedzi na wezwanie wnioskodawczyni w piśmie z dnia 8 lutego 2018 r. podniosła, że wynik...

VII SA/Wa 1167/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-01-21

w postępowaniu administracyjnym, a nie wniosła skargi, jeżeli wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony...
dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania...
1   Następne >   +2   +5   +10   58