Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dodatki mieszkaniowe X

I OSK 854/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-14

w postępowaniu administracyjnym w przedmiotowej sprawie. Nie ma też interesu prawnego w zaskarżeniu decyzji przyznającej dodatek mieszkaniowy. Interes prawny ma charakter...
z nałożonego obowiązku. Interes prawny istnieje zatem wtedy, kiedy można wskazać przepis prawa materialnego, z którego można wywieść dla danego podmiotu określone prawa...

I OSK 938/11 - Wyrok NSA z 2011-12-15

., Legitymację do wniesienia skargi zgodnie z art. 50 § 1 p.p.s.a. ma każdy, kto ma interes prawny w jej wniesieniu, ponadto prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich...
oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym. Pojęcie...

II SA/Bd 1004/05 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-02-02

w treści art. 28 w cyt. wyżej ustawie., Według organu o przymiocie strony decyduje jej interes prawny, wynikający z przepisów materialnych, rozumiany jako prawo...
, wskazując nadto na naruszenie jej interesu prawnego., Organ w odpowiedzi na skargę wniósł o jej oddalenie, podtrzymując swoJe dotychczasowe stanowisko w sprawie., Wojewódzki...

I OSK 1572/09 - Wyrok NSA z 2010-01-14

Kolegium, że przymiot strony w niniejszym postępowaniu przysługuje tylko J. B., bowiem Wspólnota Mieszkaniowa ma interes prawny w rozstrzygnięciu niniejszego postępowania...
jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Przy czym obecnie...

III SA/Gd 187/04 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2004-04-22

mieszkaniowych i w związku z tym Gmina ma interes prawny w tym by pochodzące z jej budżetu środki finansowe na wypłatę dodatków mieszkaniowych były wypłacane osobom...
Administracyjnym jest gmina, która ma interes prawny we wniesieniu skargi do sądu administracyjnego., Samorządowe Kolegium Odwoławcze w odpowiedzi na skargę wniosło...

I OSK 809/16 - Wyrok NSA z 2016-09-15

roku) nie jest tożsamy z interesem prawnym legitymującym, w świetle art. 28 K.p.a., do występowania jako strona w postępowaniu administracyjnym. Jednocześnie Kolegium...
wyrażonym w zaskarżonych postanowieniach, iż skarżący, w oczywisty sposób nie posiadają interesu prawnego w postępowaniu dotyczącym stwierdzenia wygaśnięcia decyzji...

I OSK 580/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-14

na interes prawny w zaskarżeniu powyższej decyzji, bowiem środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych są środkami gminnymi i winny być wydawane racjonalnie i celowo, biorąc...
/ uprawniony do reprezentowania jej interesu prawnego, rozumianego jako interes osoby prawnej; uprawnienie do korzystania z władztwa administracyjnego przez samorząd terytorialny...

I OSK 579/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-14

się na posiadany przez Gminę interes prawny w zaskarżeniu przedmiotowej decyzji, którego upatruje w tym, że środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych są środkami gminnymi...
przez tę jednostkę jej interesu prawnego w trybie postępowania administracyjnego bądź sądowoadministracyjnego. W tej sytuacji jednostka samorządu terytorialnego nie ma w takim...

IV SA/Wr 55/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-05-07

w postępowaniu przed organem pierwszej instancji)., W myśl art. 28 kodeksu postępowania administracyjnego, stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku...
dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Źródłem interesu (obowiązku) prawnego określonego podmiotu...

OSK 1674/04 - Wyrok NSA z 2005-10-04

w sprawie przyznania dodatku, natomiast sąd nie podzielił tego stanowiska., Sąd uznał bowiem, że źródłem interesu prawnego, legitymującego Wspólnotę Mieszkaniową do udziału...
administracyjnej, nie stanowią więc źródła interesu prawnego legitymującego do udziału w postępowaniu administracyjnym, gdyż z przyznającej dodatek decyzji nie wynikają...
1   Następne >   +2   +5   +10   38