Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dewizowe prawo X

VI SA/Wa 734/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-10

zatem posiadanie przez A. interesu prawnego w złożeniu wymienionego wniosku skarżący wskazywał na naruszenie art. 28 k.p.a., zgodnie z którym stroną jest każdy, czyjego...
interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek., Rozumienie interesu prawnego...

II GSK 395/13 - Wyrok NSA z 2014-05-13

z [...] sierpnia 2007 r., udzielonego na zawarcie ugody i dokonanie rozliczenia, mógł korzystać także E.. Tym samym wynikały z niego prawa uzasadniające interes prawny E...
. do wystąpienia z wnioskiem o ponowne rozpatrzenia sprawy, w rozumieniu art. 28 k.p.a. W konsekwencji WSA uznał zarzut o braku po stronie E. interesu prawnego w sprawie za nietrafny...

III SA 2208/99 - Wyrok NSA z 2001-01-18

14.11.1996 r., dla samopoczucia inwestorów na polskim rynku nie mogła mieć znaczenia, a więc wyeliminowanie tej decyzji z obrotu prawnego trudno tłumaczyć interesem społecznym...
prawnego przemawia interes społeczny polegający na tym, że nikt nie powinien pozostawać w mylnym przeświadczeniu, iż akcje skarżącej są w dalszym ciągu w publicznym...

II GSK 182/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-13

się stwierdzenia nieważności decyzji nie wykazał również własnego interesu prawnego, a zatem nie mógł być uznany stroną postępowania administracyjnego. Wyjaśniono...
decyzji indywidualnej nie było według Prezesa NBP podstaw prawnych do wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia jej nieważności., Na powyższą decyzję...

II SA/Gl 365/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-06-24

, że można posiadać jedynie jedno miejsce stałego pobytu. W jego ocenie organy nie uwzględniły okoliczności faktycznych i interesu prawnego skarżącej. Wyjaśnił ponadto...
przesłuchania wskazanych świadków, a także samego wnioskowanego do wymeldowania L. G.. Następnie decyzją z dnia [...] r. nr [...]., przywołując w podstawie prawnej art. 35 ustawy...

II SA/Wr 714/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-08-04

odrzucającą jego zarzuty. W tych okolicznościach Rada uznając, że przesunięcie terminu uchwalenia planu do czasu rozstrzygnięcia wniesionej skargi naruszałoby interes prawny...
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Radochów - obszar B. Jako podstawę prawną podjętego aktu wskazano art. 7 i art. 26...

III SA/Wr 538/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-10-14

., Przyjęte w art. 141 u.g.h. rozwiązanie jest oczywiste, skoro ustawodawca uznał za uzasadnione pozostawienie w obrocie prawnym zezwoleń udzielonych przed dniem wejścia...
- mimo powszechnej wiedzy w Polsce, że działalność w zakresie gier hazardowych (podobnie jak w wielu systemach prawnych) stanowi rodzaj działalności koncesjonowanej...

III SA 1904/92 - Wyrok NSA z 1993-05-21

w toczącym się postępowaniu administracyjnym powinny mieć charakter przepisów powszechnie obowiązujących wydanych we właściwej formie prawnej przez Prezesa Narodowego...
z następujących powodów., Podstawę prawną zaskarżonej decyzji stanowił art. 21 ust. 2 powołanej wyżej ustawy z dnia 15 lutego 1989 r. - Prawo dewizowe. Tak określoną podstawę prawną...

VI SA/Wa 1984/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-31

. 855 i 1893 dalej u.p.d.) oraz art. 127 § 3 w związku z art. 138 § 1 pkt 1 kpa., Do wydania zaskarżonej decyzji doszło w następującym stanie faktycznym i prawnym:, 1...
z wykonywaniem działalności kantorowej - kasjera B. T., która nie posiadała świadectwa ukończenia kursu obejmującego prawne i praktyczne zagadnienia związane...

VI SA/Wa 2837/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-19

administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, dalej K.p.a.)., Powyższe decyzje zapadły w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy., W dniach [...] i [...] kwietnia 2013 r...
prawomocnie skazaną za przestępstwo skarbowe. Organ podkreślił, że w zakresie brzmienia przepisów art. 12 i 13 Prawa dewizowego nie ma prawnego znaczenia, czy osoba wykonująca...
1   Następne >   2