Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Czystość i porządek X
  • Symbol

II SA/Bk 762/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-06-18

odcinek łączący sieć kanalizacyjną z nieruchomością podlegającą podłączeniu. W sytuacji zaś przyjęcia przez sąd, że Spółka ma interes prawny we wniesieniu skargi, Kolegium...
o dopuszczenie dowodu z umowy o zaopatrzenie wody i odprowadzenie ścieków z dnia [...] maja 2003 r. oraz z pisma [...] listopada 2017 r. - na okoliczność interesu prawnego...

II OSK 1843/09 - Wyrok NSA z 2009-12-29

ze zm.). Przywołany przepis stanowi, że legitymowanym do zaskarżenia uchwały organu gminy jest każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały nią naruszone. Wobec braku...
legalnej definicji pojęcia 'interes prawny' zarówno skarżąca jak i organ słusznie odniosły się do stanowiska wypracowanego w orzecznictwie sądów administracyjnych. Sąd...

II SA/Bk 762/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-01-09

miałby przebiegać odcinek łączący sieć kanalizacyjną z nieruchomością podlegającą podłączeniu. W sytuacji zaś przyjęcia przez sąd, że Spółka ma interes prawny we wniesieniu...
interesu prawnego skarżącego. Wskazał, że interes prawny Spółki wynika z niedopuszczalności sytuacji jaka ma miejsce, tj. odprowadzania ścieków do kanalizacji deszczowej...

II SA/Op 422/07 - Wyrok WSA w Opolu z 2008-03-17

w świetle art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, z którego wynika, iż skarżącym może być wyłącznie podmiot, którego interes prawny...
lub uprawnienie zostały naruszone. Wyjaśniono również, że źródłem interesu prawnego lub uprawnienia jest zawsze norma prawna ogólna i abstrakcyjna (akt normatywny) albo jednostkowa...

II SA/Ol 156/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-03-24

interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone przepisem aktu prawa miejscowego, wydanym w sprawie z zakresu administracji publicznej, może - po bezskutecznym wezwaniu...
u.s.w. wynika w sposób jednoznaczny, że uprawnienie do wniesienia skargi na jego podstawie, przysługuje wyłącznie temu podmiotowi, którego interes prawny lub uprawnienie...

II FSK 642/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-06

ciekłych., W uzasadnieniu Sąd wskazał, że Skarżący nie wykazał naruszenia interesu prawnego przez tę uchwałę, która w żaden sposób nie ogranicza Skarżącemu wolności działalności...
na podstawie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych nie ma interesu prawnego w zaskarżeniu uchwały określającej maksymalne stawki...

II SA/Bk 507/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-11-05

.), będące realizacją jej celu statutowego, nie jest działaniem motywowanym naruszeniem własnego, indywidualnego, konkretnego interesu prawnego, ale stanowi działanie...
uprawnia do złożenia skargi wyłącznie z uwagi na własny interes prawny, to tym samym nie uprawnia do złożenia skargi w interesie publicznym i nie dopuszcza zaskarżania uchwał...

II SA/Wr 359/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-11-29

wskazał, że przeprowadzona kontrola skarżonej uchwały pod kątem naruszenia interesu prawnego strony, takiego naruszenia nie wykazała. Skarżącemu przysługuje prawo...
) uchwała naruszała interes prawny skarżącego, rozumiany jako naruszenie konkretnego przepisu prawa materialnego., W wyniku wniesionej przez skarżącego skargi kasacyjnej...

II SA/Rz 670/19 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2019-10-09

, że interes prawny do zaskarżenia uchwały upatruje w ciążącym na nim obowiązku należytego wykonania celów statutowych, ukierunkowanych na dobro mieszkańców społeczności...
wniósł o jej odrzucenie, względnie oddalenie., Organ w pierwszej kolejności wskazał, że w jego ocenie skarżący nie wykazał naruszenia jego interesu prawnego lub uprawnienia...

VI SA/Wa 142/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-04-13

znaczenie ma wykazanie czy wydana decyzja dotyczy jej interesu prawnego., O ile w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r...
odwołanie nie wykazała w odwołaniu na czym polegać miało naruszenie jej interesu prawnego, co statuowałoby ją jako stronę postępowania., Tym samym organ odwoławczy...
1   Następne >   +2   +5   +10   51