Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Celne prawo X
  • Symbol

I GSK 539/05 - Wyrok NSA z 2005-07-20

w kontekście naruszenia jej interesu prawnego, trzeba, zdaniem Sądu, zwrócić uwagę na fakt, iż interes ten należy rozumieć jako przyznanie jednostce prawa konkretnych korzyści...
, jeżeli wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego., Składając skargę w przedmiotowej sprawie Agencja Celna '[...]' - [...] nie wykazała, iż zaskarżona...

V SA/Wa 930/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-20

bezpośredniego, nie posiadała legitymacji do wniesienia skargi do sądu administracyjnego, z uwagi na brak interesu prawnego., W skardze kasacyjnej Agencja Celna U. Sp. z o.o....
nie jest uprawniona do wniesienia skargi kasacyjnej w postępowaniu przed sądami administracyjnymi z uwagi na brak interesu prawnego., Naczelny Sąd Administracyjny...

III SA/Łd 595/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-02-26

podjęcia działań przez organy celne w celu ochrony jego praw w przypadku podejrzenia ich naruszenia, a tym samym stanowi o interesie prawnym A. w wydaniu przez organ celny...
tj. art. 133 § 1 Ordynacji podatkowej przez jego niewłaściwą wykładnię i zastosowanie, a w szczególności przez nieuwzględnienie interesu prawnego A. ww. postępowaniu...

III SA/Kr 351/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-10-29

strony skarżącej posiada ona interes prawny w zaskarżeniu przedmiotowych aktów, ponieważ akty te godzą wprost w interes prawny Spółki, która jest operatorem położonego...
nie wykazała interesu prawnego do zaskarżenia przedmiotowych aktów i dlatego pełnomocnik organu wniósł ( na rozprawie w dniu 29 października 2015 r.) o odrzucenie skarg...

III SA/Gd 447/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-03-08

, o których mowa w art. 110-117a, które z uwagi na swój interes prawny żądają czynności organu podatkowego, do której czynność organu podatkowego się odnosi lub której interesu...
celnej, jak w przypadku interesu prawnego, nie może jednak tego zainteresowania poprzeć przepisami prawa powszechnie obowiązującego, mającego stanowić podstawę skutecznego...

FPS 5/98 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1998-05-11

przewoźnika w prowadzonym przeciwko niemu postępowaniu celnym. Jako poręczyciel, Zrzeszenie ma interes prawny w tym, aby rozstrzygnięcie, jakie zapadnie w postępowaniu...
odmienny i zająć stanowisko, że stowarzyszenie poręczające, ze względu na solidarny charakter swojej odpowiedzialności, ma interes prawny w prawidłowym ustaleniu obowiązku...

V SA/Wa 1940/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-03-06

zostało oparte w art. 28 kpa na prawnej kategorii interesu prawnego, zgodnie z którym stroną postępowania administracyjnego jest tylko podmiot którego interesu prawnego...
lub obowiązku dotyczy to postępowanie. Dyrektor Izby Celnej w W. podkreślił, iż kategoria interesu prawnego na której oparta jest legitymacja procesowa w postępowaniu...

III SA/Gd 60/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-02-01

), uprawnionym do w niesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz organizacja społeczna...
w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym. Nadto zgodnie z § 2 art. 50...

V SA 1395/98 - Wyrok NSA z 1999-01-20

czynności organu sprzecznych z potrzebami danej osoby, oznacza istnienie interesu prawnego w postępowaniu administracyjnym. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu...
postępowania., Stwierdziła, iż skoro musi liczyć się z wezwaniem do zapłaty należności celno-podatkowych wynikających z decyzji, to ma interes prawny w tym, aby w wyniku...

I GSK 1143/07 - Wyrok NSA z 2008-11-06

Dyrektora Izby Celnej w P., że wniosek o wszczęcie postępowania został wniesiony przez osobę nie będącą stroną, gdyż skarżąca posiada interes prawny w niniejszej sprawie...
, w ocenie skarżącej, niesłusznie pobranej kwoty zabezpieczenia. Natomiast przepis art. 133 § 1 Ordynacji podatkowej stanowi w swej treści o interesie prawnym - a więc o obowiązku...
1   Następne >   +2   +5   +10   100