Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Celne postępowanie X

I GSK 539/05 - Wyrok NSA z 2005-07-20

w kontekście naruszenia jej interesu prawnego, trzeba, zdaniem Sądu, zwrócić uwagę na fakt, iż interes ten należy rozumieć jako przyznanie jednostce prawa konkretnych korzyści...
, jeżeli wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego., Składając skargę w przedmiotowej sprawie Agencja Celna '[...]' - [...] nie wykazała, iż zaskarżona...

II SA/Wr 810/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-02-26

, której ma dotyczyć stwierdzenie jej nieważności oraz każdy podmiot, który twierdzi, że decyzja ta dotyczy jego interesu prawnego lub obowiązku w rozumieniu art. 28 k.p.a....
albo którego interesu prawnego lub obowiązku mogą dotyczyć skutki stwierdzenia nieważności tej decyzji. Osoba domagająca się uznania jej przez organ administracji publicznej za stronę...

V SA/Wa 930/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-20

bezpośredniego, nie posiadała legitymacji do wniesienia skargi do sądu administracyjnego, z uwagi na brak interesu prawnego., W skardze kasacyjnej Agencja Celna U. Sp. z o.o....
nie jest uprawniona do wniesienia skargi kasacyjnej w postępowaniu przed sądami administracyjnymi z uwagi na brak interesu prawnego., Naczelny Sąd Administracyjny...

SA/Rz 654/99 - Postanowienie NSA oz. w Rzeszowie z 1999-10-27

/poza prokuratorem, Rzecznikiem Praw Obywatelskich oraz organizacji społecznej w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób...
/ jest każdy, kto ma w tym interes prawny., Orzecznictwo Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego wypracowało stanowisko, że osoba mająca interes prawny...

I SA/Rz 195/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-05-08

§ 1 Ordynacji podatkowej status strony ma tylko ten podmiot, którego własny interes prawny, obowiązek lub uprawnienie, wynika z normy prawa materialnego, i konkretyzuje...
na jej rzecz kosztów postępowania sądowego według norm przepisanych., Zaskarżonym rozstrzygnięciom skarżąca zarzuciła błędne ustalenie, że nie ma ona interesu prawnego...

I GSK 1144/07 - Wyrok NSA z 2008-11-06

podatkowym (celnym) jest podatnik, płatnik, inkasent lub ich następca prawny, a także osoby trzecie, o których mowa w art. 110-117 tej ustawy, które z uwagi na swój interes...
prawny żądają czynności organu podatkowego (celnego), do której czynności organu podatkowego (celnego) się odnosi lub której interesu prawnego działanie organu podatkowego...

II SA/Wr 126/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-04-25

oraz chronić istniejącą zieleń poprzez wprowadzenie 'ochronnych zapisów w planie'. Zdaniem organu, przy opracowywaniu projektu planu brano pod uwagę interes prawny wszystkich...
właścicieli i współwłaścicieli nieruchomości w granicach jego opracowania, w tym również - wynikający z prawa własności - interes prawny wnoszącego zarzut. Wyjaśniono...

III SA/Lu 609/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-12-21

. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna...
są dwie kategorie podmiotów. Pierwszą z nich będą podmioty, którym to uprawnienie przysługuje w celu ochrony ich interesu prawnego (i do tej grupy niewątpliwie należy...

III SA/Lu 465/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-12-20

przez stronę w kontekście naruszenia jej interesu prawnego, trzeba zwrócić uwagę na fakt, iż interes ten należy rozumieć jako przyznanie jednostce prawa konkretnych korzyści...
strony jest osoba, która brała udział w postępowaniu administracyjnym, ale nie wniosła skargi, jeżeli wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego., Zdaniem Sądu...

I GSK 1141/07 - Wyrok NSA z 2008-10-17

na swój interes prawny żądają czynności organu podatkowego (celnego), do której czynności tegoż organu się odnosi lub której interesu prawnego działanie organu podatkowego...
. Natomiast przepis art. 133 § 1 Ordynacji podatkowej mówi o tym , że aby uzyskać przymiot strony należy wykazać się interesem prawnym, wynikającym z konkretnej normy prawa...
1   Następne >   +2   +5   +10   100