Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budowlane prawo X
  • Skarżony
  • Symbol

II OSK 569/16 - Wyrok NSA z 2017-12-05

wskazał na art. 28 K.p.a. i podniósł, że aby można było stwierdzić istnienie interesu prawnego, musi istnieć norma prawa materialnego pozwalająca zakwalifikować interes...
w załatwieniu sprawy jako interes prawny., Działając w oparciu o art. 136 K.p.a., organ odwoławczy przeprowadził uzupełniające postępowanie dowodowe i skierował do skarżącego...

OSK 694/04 - Wyrok NSA z 2005-03-08

., Rozważając, kto może mieć interes prawny w rozumieniu art. 28 kpa w sprawie robót prowadzonych w sąsiednim segmencie budowlanym, prowadzących do zmiany sposobu użytkowania...
obiektu, Sąd uznał, że interes prawny ma niewątpliwie nie tylko właściciel nieruchomości sąsiedniej, ale także jej użytkownik wywodzący swój tytuł z cywilnoprawnej umowy...

VII SA/Wa 1527/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-12

administracyjnego oraz na czym polega interes prawny. Podkreślił, że interes prawny w sprawie z zakresu pozwolenia na budowę ustala się w oparciu o przepis art. 28 ust. 2...
oddziałuje na jego nieruchomość nie jest wystarczające do uznania, że nieruchomość ta jest usytuowana w obszarze oddziaływania danego przedsięwzięcia. Interes prawny...

II SA/Kr 866/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-10-03

jako 'interes prawny' w rozumieniu art. 28 k.p.a. Pojęcie interesu prawnego ma charakter materialnoprawny, tzn. że musi wynikać z przepisów prawa materialnego, czyli normy...
, na której realizowana jest inwestycja, będzie miał automatycznie status strony postępowania w sprawie tej inwestycji. Właściciel sąsiedniej nieruchomości może mieć interes prawny...

VII SA/Wa 2401/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-03-11

., Stosownie do art. 28 k.p.a., stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny...
lub obowiązek. Pojęcie interesu prawnego, na którym oparta jest legitymacja procesowa strony w postępowaniu administracyjnym, należy ustalać według norm prawa materialnego...

VII SA/Wa 1183/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-26

. [...] nie jest wystarczające do stwierdzenia ponad wszelką wątpliwość, że Spółka posiada interes prawny w niniejszej sprawie w rozumieniu art. 28 k.p.a. w zw. z art. 28 ust. 2 ustawy...
powyższego organ uznał, że Spółka nie wykazała skutecznie swojego interesu prawnego w sprawie, nawet poprzez wskazanie istnienia służebności obciążającej nieruchomość...

II SA/Op 316/21 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-08-04

pozwolenia na budowę nie ma znaczenia, czy został naruszony interes prawny tego podmiotu, a jedynie czy interes taki podmiotowi przysługuje. Podmiot ten musi więc wykazać...
posiadanie swego indywidualnego interesu prawnego, którego nie wywodzi się jednak z samego faktu bycia współwłaścicielem nieruchomości, lecz z faktu, iż jego nieruchomość...

VII SA/Wa 827/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-17

zostało wniesione przez podmiot niebędący stroną postępowania. [...]WINB przywołał art. 28 k.p.a., wskazując, że stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku...
dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Interes prawny musi być oparty na prawie materialnym (czyli wynikać...

VII SA/Wa 901/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-09-13

stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta G. z [...] grudnia 2020 r., W ocenie organu wojewódzkiego, Skarżąca nie posiada interesu prawnego, który umożliwiałby...
nie brał udziału w postępowaniu zakończonym wydaniem kwestionowanej decyzji budowlanej, przy czym w postępowaniu nieważnościowym Skarżąca wywodzi swój interes prawny z tytułu...

II OSK 3572/19 - Wyrok NSA z 2020-06-26

decyzji., W motywach rozstrzygnięcia Sąd pierwszej instancji wskazał, że w postępowaniu budowlanym, dotyczącym decyzji o pozwoleniu na budowę, tak określony interes prawny...
o stwierdzenie nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę, a zatem w postępowaniu prowadzonym w trybie nadzwyczajnym, ustalenie interesu prawnego następuje także we wskazany...
1   Następne >   +2   +5   +10   100