Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budżetowe prawo X

I SA/Lu 1000/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-02-12

nie udzielił, że posiada interes prawny we wniesieniu skargi, którą wnosi nie jako organ wykonawczy gminy, ale jako osoba fizyczna - pracownik samorządowy, któremu należy...
jest w budżecie gminy środków na te świadczenia. Ponadto podniósł, że zaskarżona uchwała narusza jego interes prawny, gdyż naraża go, jako kierownika Urzędu Gminy, na ukaranie...

II GSK 1183/11 - Wyrok NSA z 2013-03-07

w szczególności wskazał, że interes prawny, którego naruszenie uzasadnia merytoryczne rozpoznanie skargi przewidzianej przez art. 101 i 101a u.s.g. wywodzi z art. 1, 4, 8...
przepisy powołane przez skarżącego jako źródła jego interesu prawnego., Wojewódzki Sąd Administracyjny w szczególności podkreślił, że zawarte w u.s.g. normy zadaniowe...

II GSK 1374/11 - Wyrok NSA z 2013-03-07

uchwały w części dotyczącej ustalenia dotacji podmiotowej dla M.C.K. w A.K., W uzasadnieniu skargi skarżący w szczególności wskazali, że interes prawny, którego naruszenie...
, które wynikałyby z konkretnej normy prawnej. W tym zakresie Sąd I instancji przeanalizował poszczególne przepisy powołane przez skarżących jako źródła jego interesu...

II GSK 952/09 - Wyrok NSA z 2010-11-24

do wniesienia skargi. W tym celu konieczne było ustalenie czy, a jeżeli tak, to w jaki sposób zaskarżona uchwała narusza interes prawny lub uprawnienia skarżącego. Stosownie...
w budżecie miasta, może wnieść do sądu administracyjnego (po spełnieniu wymogu formalnego - wezwania do usunięcia naruszenia) każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie...

II SA/Kr 41/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-04-10

), ale w postępowaniu administracyjnym uznaje się, że powinny być chronione uprawnienia podmiotu o charakterze cywilnym. Skarżący zauważa, że interes prawny wynikający z prawa cywilnego...
w znaczeniu formalnym, przy czym interes prawny P. M. w tym postępowaniu wznowieniowym sprowadza się do ustalenia przez właściwy organ administracyjny, czy jest stroną...

V SA/Wa 2222/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-30

nie wykazała jakiegokolwiek interesu prawnego w zaskarżeniu uchwały. Uchwała ta bowiem nie zmienia sytuacji prawnej Spółki, gdyż nie istnieje jakikolwiek związek między...
art. 101 u.s.g. W świetle tego przepisu skarżący musi wykazać naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia wywołanego zaskarżoną uchwałą. Jest to istotne zawężenie...

VII SA/Wa 2109/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-28

występowanie powyższych uciążliwości należy uznać za wskazanie interesu faktycznego, a nie jako interesu prawnego. Bowiem zdaniem organu oddziaływanie obiektu objętego...
, gdyż jak wyżej uzasadniono nie posiada on interesu prawnego związanego z ww. art. 5 Prawa budowlanego., Organ I instancyjny ustosunkowując się do zarzutu złamania § 12 § 18...

II SA/Bk 947/12 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-04-24

interesu prawnego związanego z wpływem planowanej inwestycji na lokal stanowiący przedmiot ich odrębnej własności., Od tego rozstrzygnięcia odwołanie w terminie wniósł K. K...
budowlanego. Oznacza to, że interes prawny w sprawach dotyczących pozwolenia na budowę ma inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści i zarządcy nieruchomości znajdujących...

VII SA/Wa 1518/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-14

prawnego lub, obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój, interes prawny lub obowiązek., Potwierdzenie posiadania interesu prawnego...
dla tego podmiotu określone prawa, lub obowiązki. Interes prawny polega na możliwości zastosowania w ustalonym stanie, faktycznym normy prawa materialnego do podmiotu...

I SA/Ke 424/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-10-24

w brzmieniu który narusza jego interes prawny. W jego ocenie uchwała nie zaspakaja zbiorowych potrzeb wspólnoty, a szczególnie w części dotyczącej zadań inwestycyjnych...
z miejscowością C. G.. Uzasadniając zarzuty skarżący wskazał, że sposób rozdysponowania środków przez Radę Miejską w Ćmielowie rażąco narusza jego interes prawny. Rada...
1   Następne >   +2   +5   +10   19