Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Broń i materiały wybuchowe X

II SA/Sz 216/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-09-13

zamieszkiwanej przez nich miejscowości), a nie interes prawny. Posiadanie interesu faktycznego nie daje podstaw do uznania za stronę (danego) postępowania., Wnioskodawcy...
stwierdzenia nieważności decyzji i uznaniu, że wnioskodawcy nie legitymują się interesem prawnym w zainicjowanym postępowaniu, podczas gdy w niniejszej sprawie występuje...

II OSK 3834/18 - Wyrok NSA z 2021-11-03

przez nich miejscowości), a nie interes prawny. Posiadanie interesu faktycznego nie daje podstaw do uznania za stronę (danego) postępowania., Wnioskodawcy zarzucili wydanemu...
się interesem prawnym w zainicjowanym postępowaniu, podczas gdy w niniejszej sprawie występuje realna i zobiektywizowana potrzeba ochrony prawnej interesów wnioskodawców...

VI SA/Wa 1751/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-16

naruszyła przepisy art. 149 ust. 2 i art., 146 ust. 1 pkt 3 ustawy o świadczeniach, wskutek czego został naruszony interes prawny odwołującego., Po rozpatrzeniu odwołania...
złamała zasady prowadzenia postępowania, narusza jej interes prawny;, ponadto odwołujący podniósł, iż przedmiotowe postępowanie, jak i zaskarżona decyzja je sankcjonująca...

III SAB/Gd 65/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-10-27

poprzez wskazanie interesu prawnego w żądaniu udziału w sprawie, ani nie poinformował Koła łowieckiego, w przewidzianej prawem formie, o braku podstaw do prowadzenia...
społeczna nie ma ani interesu prawnego we wniesieniu skargi na bezczynność organu w przedmiocie rozpoznania jej żądania, ani nie spełnia warunku uczestniczenia w postępowaniu...

II OSK 1747/10 - Wyrok NSA z 2010-11-17

rozstrzygnięcia sprawy i nie daje podstawy do uchylenia decyzji., W skardze do sądu skarżący zarzucił zaskarżonej decyzji naruszenie interesu prawnego oraz naruszenie prawa...
I instancji i wydanie mu pozwolenia na 1 egzemplarz broni centralnego zapłonu. Zarzucił organowi I instancji niewzięcie pod uwagę jego interesu w posiadaniu dodatkowego...

VI SA/Wa 1224/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-11-04

rozstrzygnięcia sprawy i nie daje podstawy do uchylenia decyzji., W skardze do sądu skarżący zarzucił zaskarżonej decyzji naruszenie interesu prawnego oraz naruszenie prawa...
centralnego zapłonu. Zarzucił organowi I instancji niewzięcie pod uwagę jego interesu w posiadaniu dodatkowego egzemplarza broni do celów sportowych i nieuwzględnienie faktu...

II OSK 2490/14 - Postanowienie NSA z 2016-03-30

zgłasza osoba, której interesu prawnego dotyczy wynik tego postępowania. W niniejszej sprawie przedmiot postępowania odnosi się wyłącznie do praw ściśle związanych z osobą...

II SA/Wa 1484/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-05-25

zindywidualizowaną treść, wynikającą ze stanu faktycznego i prawnego sprawy Również zawarta w art. 155 k.p.a. przesłanka interesu społecznego lub słusznego interesu...
'słuszny interes strony' nie oznacza jednak samej woli, czy chęci strony do uchylenia decyzji. Wyrażenie to należy rozumieć wyłącznie jako interes prawny...

II SA/Wa 1498/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-03-01

, co w sposób oczywisty naruszyło jego interes prawny jako strony postępowania,, - nieuwzględnienie przez organ pierwszej instancji wniosku dowodowego z dnia [...] stycznia 2008...
tej broni w sposób sprzeczny - jak już wyżej wywiedziono z treści art. 15 ust. 1 pkt 6 ustawy - z interesem bezpieczeństwa lub porządku prawnego. Poddając dalszej...

II OSK 2846/19 - Wyrok NSA z 2022-09-29

strony rozumiany jako interes prawny, który nie będzie sprzeczny z interesem społecznym., Dalej organ odwoławczy zasygnalizował, że w dniu [...] lipca 2017 r. na strzelnicy...
. 735 z późn. zm., dalej 'K.p.a.') wskazał, że wydając rozstrzygnięcie brał pod uwagę wymagania interesu publicznego i słusznego interesu strony. Organ wyraził przekonanie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100