Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Bankowe prawo X

VI SA/Wa 1808/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-11

, stroną postępowania administracyjnego może być każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes...
do wystąpienia z wnioskiem, albowiem postępowanie w sprawie wyznaczenia likwidatora Funduszu nie toczy się w sferze interesu prawnego uczestnika Funduszu. Tym samym...

VII SA/Wa 1601/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-14

przeciwpożarowych., Organ odwoławczy podniósł, iż stroną, zgodnie z art. 28 k.p.a. jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda...
czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Interes prawny, o którym mowa w art. 28 k.p.a., czyli interes oparty na prawie należy utożsamiać ze stosunkiem...

II SA/Po 348/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-05-22

Podnosząc powyższe skarżący domagał się uchylenia zaskarżonego postanowienia i wszczęcia postępowania w sprawie. Na uzasadnienie swojego interesu prawnego przywołał...
. U. z 2004 r. nr 92, poz. 881). Wnioskodawca na uzasadnienie legitymowania się interesem prawnym w sprawie wskazał art. 23 i art. 24 § 1 Kodeksu cywilnego, art. 10 ust. 2...

II OSK 801/14 - Wyrok NSA z 2015-12-01

., sygn. akt VII SA/Wa 2807/12, uwzględniając skargę wskazał, że przy badaniu interesu prawnego skarżącej zastosowanie znajduje art. 28 ust. 2 w związku z art. 3 pkt 20 Prawa...
takich okoliczności faktycznych, które świadczą o istnieniu po jego stronie interesu prawnego. Natomiast organ ma obowiązek dokonania ich weryfikacji w toku postępowania...

III SA 1876/99 - Wyrok NSA z 2000-04-14

1. Stwierdzenie interesu prawnego sprowadza się do ustalenia związku o charakterze materialnoprawnym między obowiązującą normą prawa administracyjnego materialnego...
materialnoprawnej. Jeżeli natomiast akt stosowania danej normy prawnej nie wywiera bezpośredniego wpływu na sferę sytuacji prawnej danego podmiotu, to nie można mówić o interesie...

II GSK 125/19 - Wyrok NSA z 2022-05-24

dotyczy jego interesu prawnego - statuuje go w pozycji podmiotu zależnego, co doprowadziło do nieważności postępowania przed WSA, o której mowa w art. 183 § 2 pkt 5 p.p.s.a....
jego interesu prawnego. Zdaniem skarżącego kasacyjnie w sprawie uznania SP za podmiot dominujący wobec [...] pozycja tego [...] statuuje go w pozycji podmiotu zależnego...

VII SA/Wa 401/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-27

orzekania co do istoty sprawy., Stosownie zaś do art. 28 k.p.a., stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności...
organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Interes prawny w postępowaniu administracyjnym oznacza ustalenie przepisu prawa powszechnie obowiązującego...

VII SA/Wa 471/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-11

się przymiotem strony. Stosownie zaś do dyspozycji art. 28 k.p.a., stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu...
ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Uprawnienie to oparte jest na przepisach prawa materialnego i przysługuje jedynie podmiotom, których prawa lub obowiązku...

SA/Sz 2192/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-04-07

interes prawny i faktyczny Gminy Miejskiej. Gmina poniosła znaczne koszty wykonania 'Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Miejskiej...
na uwzględnienie., Zgodnie z art.50 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny...

II GSK 483/07 - Postanowienie NSA z 2008-04-09

postępowanie w sprawie wydania takiego zezwolenia, lub które ze względu na swój interes prawny lub obowiązek mogłyby żądać jakichkolwiek czynności Komisji Nadzoru Bankowego...
prawnego lub obowiązku upoważniającego do uznania tego podmiotu za stronę w toczącym się postępowaniu w sprawie wydania zezwolenia na utworzenie BOK. Takiego interesu prawnego...
1   Następne >   +2   +5   +10   12