Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Autorskie prawo X

II OSK 1897/15 - Wyrok NSA z 2017-03-24

., jak też we wniosku z dnia [...] lutego 2011 r. o stwierdzenie nieważności decyzji z dnia [...] maja 2009 r. nie wykazał własnego interesu prawnego. Jednak pomimo tego Minister...
postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji powinien wykazać własny przymiot strony poparty swoim interesem prawnym, a jeśli tego nie uczynił, to organ administracji...

VII SA/Wa 2280/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-30

jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu że względu na swój interes prawny lub obowiązek. Istotą interesu prawnego...
faktycznego. Interes prawny powinien być badany w każdej sprawie w sposób indywidualny. Obowiązkiem organu było zatem rozważenie w pierwszej kolejności, czy wniosek...

I SA 2042/98 - Wyrok NSA z 1999-12-29

z prawa materialnego, a więc interes prawny danego stowarzyszenia nie koliduje, nie nakłada się ani w żaden inny sposób nie odnosi się do uprawnienia, a więc interesu prawnego...
., Powyższe postępowanie nie dotyczyło interesu prawnego Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. Nie można bowiem mówić o wpływie bezpośrednim, a jedynie pośrednim...

VII SA/Wa 1189/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-12

interes prawny w złożeniu wniosku o wszczęcie postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji z [...] maja 2009 r. Sąd zwrócił uwagę, że Spółka nie była stroną postępowania...
prawnego w sprawie stwierdzenia nieważności zezwolenia na zbiorowe zarządzanie., W odpowiedzi na to pismo P.w piśmie z 10 października 2016 r. podniosła, że ma interes prawny...

II OZ 809/06 - Postanowienie NSA z 2006-08-08

, że Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji nie ma interesu prawnego do występowania w charakterze uczestnika w niniejszym postępowaniu sądowym...
zaś nie odnosi się w żaden sposób do współpracy czy reprezentowania wobec osób trzecich nadawców radiowych bądź telewizyjnych, na których interes prawny powołuje się Izba...

SA/Bd 1755/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-12-04

Interes prawny związany z autorstwem koncepcji urbanistycznej /konkurs/ ma inną podstawę prawną niż ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U....
jest każdy czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowania albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek., Decyzja o warunkach...

II OSK 391/05 - Wyrok NSA z 2006-04-27

w art. 108 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904 ze zm.), ponieważ nie ma interesu prawnego...
, a wobec tego nie można żądać wznowienia postępowania w tej sprawie na podstawie art. 145 § 1 pkt 4 k.p.a. Interesu prawnego skarżącej nie uzasadnia przepis art. 43 ustawy...

VII SA/Wa 2026/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-26

, albowiem jest organizacją społeczną, która działa w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, gdyż brała udział w postępowaniu...
z art. 50 § 1 p.p.s.a. organizacja społeczna posiada legitymację do wniesienia skargi w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział...

II OSK 387/05 - Wyrok NSA z 2006-04-27

. 28 k.p.a., ponieważ rozstrzygnięcie w sprawie nie dotyczy jej interesu prawnego, a wobec tego nie ma legitymacji do wystąpienia o stwierdzenie nieważności orzeczenia...
podmiot korzystający z tych praw, a takim jest skarżąca Spółka nie jest stroną, ponieważ sprawa nie dotyczy jej interesu prawnego lub obowiązku, w rozumieniu art. 28 k.p.a....

II OSK 388/05 - Wyrok NSA z 2006-04-27

w sprawie o zatwierdzenie tabel, gdyż postępowanie nie dotyczy ich interesu prawnego lub obowiązku w rozumieniu art. 28 k.p.a., Oddalając skargi Spółek Sąd pierwszej...
.), postępowanie nie dotyczy interesu prawnego lub obowiązku operatorów sieci kablowej, którzy korzystają jedynie z wykonań utworów i ponoszą związane z tym opłaty, a więc można mówić...
1   Następne >   +2   5