Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Aplikacje prawnicze X

VI SA/Wa 560/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-13

zastosowanie polegające na:, A. błędnym uznaniu braku istnienia interesu prawnego, przy zaniechaniu zbadania stanu faktycznego i prawnego sprawy i ustalenia rzeczywistej...
, w szczególności pominięciu, że interes prawny aplikanta adwokackiego znajduje się w przepisie prawa materialnego administracyjnego. tj. w art. 75 ust. 2 p.a., natomiast interes...

VI SA/Wa 2300/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-02-08

przepisu art. 28 Prawa budowlanego stanowiącego podstawę interesu prawnego skarżącego. W konstrukcji pracy jeden z egzaminatorów stwierdził brak logiki i poprawności językowej...
. Okoliczność dotyczącą tej odległości, w świetle istnienia lub nie interesu prawnego M. K., należało zbadać. Organ II instancji przeprowadzając rozprawę badał istnienie...

II SA/Wa 2453/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-20

wnioskodawcy interesu prawnego. Interes prawny przejawia się w okoliczności odbywania szkolenia w Krajowej Szkole, ukończenia aplikacji ogólnej, uzyskania uprawnień...
. 1 ustawy. Zdaniem organu, A. R. nie posiada tak rozumianego interesu prawnego, bowiem w obrocie prawnym nadal funkcjonuje decyzja administracyjna o przyjęciu ww...

II SA/Wa 2434/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-02-13

, brak interesu prawnego P. K. W., bowiem w obrocie prawnym funkcjonuje decyzja administracyjna o przyjęciu go na aplikację ogólną z dnia [...] listopada 2010 r...
postępowania w sytuacji gdy posiada interes prawny przejawiający się w możliwości udziału w postępowaniu dotyczącym przyjęcia go na aplikację ogólną., Odwołujący zarzucił...

VI SA/Wa 2448/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-07-28

k.p.a., zgodnie, z którym stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo, kto żąda czynności ze względu na swój interes prawny...
lub obowiązek. Przy czym interes prawny, o jakim mowa w tym przepisie to interes 'indywidualny, konkretny, aktualny i sprawdzalny obiektywnie, a jego istnienie znajduje...

VI SA/Wa 726/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-08-10

pieczę nada należytym wykonywaniem tego zawodu w granicach interesu prawnego i dla jego ochrony. Piecza ta winna być rozumiana szeroko i obejmować również czynności...
. 28 k.p.a., zgodnie z którym stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności ze względu na swój interes prawny...

VI SA/Wa 1640/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-19

poprzez nieuwzględnienie mojego wyraźnie wyartykułowanego w treści odwołania interesu prawnego, związanego z posiadanym uprawnieniem do ponownego złożenia wniosku o wpis...
stroną postępowania administracyjnego jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny...

VI SA/Wa 407/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-18

prawnego. Przez określenie 'naruszenie prawa' lub 'naruszenia interesu prawnego', o których jest mowa w art. 57 § 1 pkt 3 p.p.s.a., należy rozumieć podanie przez skarżącego...
administracyjnego zakończonego decyzją ostateczną. Podkreśliła, że zdająca dostrzega, iż badanie interesu prawnego strony wynika z przepisów prawa materialnego...

VI SA/Wa 431/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-16

do wniesienia skargi byłoby naruszenie w zaskarżonej decyzji przepisów prawa materialnego, prawa postępowania lub interesu prawnego. W tym ujęciu podstawa do wniesienia...
ocenie nie narusza prawa lub interesu prawnego, czy też zdająca takich naruszeń nie zauważa. W pierwszym przypadku należało sporządzić skargę, a w drugim opinię o braku...

VI SA/Wa 615/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-29

. Skarżący dostrzegł, że badanie interesu prawnego strony wynika z przepisów prawa materialnego, które wskazał i w związku z tym postawienie zarzutów naruszenia przepisów...
tej, w której jest dopuszczalne badanie interesu prawnego, ale nie jest dopuszczalne badanie przyczyny wznowienia postępowania od tej, w której dopiero następuje badanie przyczyny wznowienia...
1   Następne >   +2   +5   +10   59